Kursplan

Forskning och pedagogisk praktik - kommunikation, kunskap och samverkan

Kurskod
FPA0002
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Fastställd
Fastställd 2018-02-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • bedöma, använda och kommunicera forskningsresultat på ett ändamålsenligt sätt
  • visa kunskap om distinktioner i forskningskommunikativt hänseende gällande skilda forskningstraditioner
  • redogöra för hur forskning kan kommuniceras till förskolan/skolan och omgivande samhälle  
  • visa insikt om hur forskningen kan bidra till samhällets utveckling och andras lärande
  • visa förståelse för hur forskning och skolutveckling kan samverka i ett nationellt och internationellt perspektiv

Innehåll

Kursens syfte är att främja de studerandes förmåga att bedöma, använda och kommunicera forskningsresultat på ett ändamålsenligt sätt. De studerande ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i forskningskommunikation, kritisk bedömning av forskningsresultat och betydelsen av samverkan med skolan och övriga samhället. I kursen samverkar nationella och internationella perspektiv på forskningskommunikation. Kritisk reflektion, komparation och analys är i fokus.

Examinationsformer

Examination sker genom en muntlig presentation vid ett examinerande seminarium, en skriftlig inlämningsuppgift samt kritisk granskning av övriga deltagares texter.

Examinationen genom skriftliga och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier, grupparbete och enskilt arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning

Övrigt

Maximalt fem examinationstillfällen. Kursen ges på svenska om ej annat anges. Kursen är en campusbaserad kurs om ej annat anges.

Summary in English

After completing the course, the student should be able to:
• assess, use and communicate research results in an effective manner,
• demonstrate knowledge of distinctions in research communication regarding different research traditions,
• explain how research can be communicated to the research field, preschool/school and surrounding society,
• demonstrate insight into how research can contribute to the development of society and the learning of others,
• demonstrate an understanding of how research and school development can interact in a national and international perspective.