Forskarutbildningen resurseffektiv byggd miljö

Som doktorand arbetar du med att driva på den hållbara utvecklingen med fokus på energitekniska lösningar i den byggda miljön. I teamet med erfarna forskare samarbetar du med företag och omgivande samhälle.

Forskarutbildningen i ämnet energisystem i byggd miljö inom området resurseffektiv byggd miljö syftar till att avhandla energisystem med tillämpning (primärt) i den byggda miljön. Forskarstudier inom ämnet handlar om energitekniska lösningar på olika systemnivåer där energianvändning i byggnader har en central roll för systemutformningen.  

Forskarutbildningsämnet energisystem i byggd miljö

Utbildningen leder till en licentiatexamen eller doktorsexamen i energisystem i byggd miljö. I begreppet energi ingår förutom energitekniska lösningar, effektiv energianvändning utifrån ett resursperspektiv på råvaruanvändning (primärenergi) och miljöpåverkan (till exempel lokala och globala utsläpp). Energi som resurs i bebyggelse ses i ett livscykelperspektiv för att utforma energisystemlösningar som blir långsiktigt hållbara. Inverkan av energisystem på inneklimatet i en byggnad kan vara en viktig komponent i studierna. I forskningsämnet läggs tyngdpunkten på energitekniska installationerna lokaliserade i den byggda miljön vilket inkluderar solenergiinstallationer, installationer för värme/kyla och el samt energiöverföring i lokala distributionsnät. Ämnet har en särskild profil inom solenergitekniska lösningar integrerade i byggnaders energisystem.

Med byggd miljö avses byggnation i form av bostäder och verksamhetslokaler men kan i vissa särskilda tillämpningar avse industri och energianläggningar där ämnesprofilen och kunskaper inom forskningsområdet går att tillämpa. Detta kan till exempel gälla energilösningar för processvärme/kyla.

Området resurseffektiv byggd miljö

Området resurseffektiv byggd miljö omfattar förutom energi, forskning om resurser, material och miljö i den byggda miljön: resurseffektiv materialanvändning vid byggnation, brukande och demolering, sunt inneklimat och låg miljöpåverkan från i ett livscykelperspektiv på byggnationer. Centralt i begreppet byggd miljö är förutom byggnader, rumsliga strukturer med infrastruktur och funktioner för människors liv och verksamhet i ett område och utgår från forskning inom fysisk planering. Forskningsområdet i sin helhet syftar till kunskapsuppbyggnad inom hållbar samhällsbyggnad och har därför en tvärvetenskaplig karaktär där forskarstudier kan innehålla inslag av socioteknisk eller tekno-ekonomisk karaktär i projekt i samarbete med samhällsplanerare, samhällsvetare och ekonomer.

Mål för utbildningen

Målet med forskarutbildning i energisystem i byggd miljö är att utbilda forskare som kan utveckla kunskap om energisystemen i byggdmiljö och dess roll i samhället och som kan jobba vidare inom akademin eller leder utvecklingen i företag.

Ansökan

Lediga doktorandtjänster annonseras under lediga jobb på vår webbplats.

Ansökan kan också ske genom att du har intyg på finansiering via extern arbetsgivare. Då ska hela utbildningen finansieras för att kunna slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller och åtta år när det gäller doktorsexamen.

Lediga jobb

Doktorander och handledare

Doktorand energiteknik

Santiago Valencia Gonzalez

Tony Svensson
Universitetslektor byggteknik
Xingxing Zhang
Professor energiteknik
Chris Bales
Professor energiteknik
Mats Rönnelid
Professor energiteknik
Frank Fiedler
Universitetslektor energi och miljöteknik
Pei Huang
Biträdande universitetslektor
André Augusto
Professor energiteknik

Forskarutbildningskurser

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
3 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
5 högskolepoäng, Forskarnivå
VT 2024 (vecka 3), 25%
Distans, Flexibel (Borlänge), på Engelska
VT 2024 (vecka 3), 25%
Distans, Flexibel (Borlänge), på Engelska
Termin:
VT24
Startvecka:
v3, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTEB3JY8
Behörighetskrav:
  • För att antas till kursen krävs att doktoranden är antagen i forskarutbildningsämnet Energisystem i byggd miljö eller har ett relevant avhandlingsämne vid Högskolan Dalarna eller annat lärosäte. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

4,5 högskolepoäng, Forskarnivå
VT 2024 (vecka 13), 25%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
VT 2024 (vecka 13), 25%
Normal (Campus), Borlänge, på Engelska
Termin:
VT24
Startvecka:
v13, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal (Campus)
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTEB3JBA
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning
Senast granskad:
Kontakter
Xingxing Zhang
Professor energiteknik
Studierektor Resurseffektiv byggd miljö
Forskarutbildningssamordnare
För doktorander och handledare

Här får du som doktorand och handledare stöd och vägledning i forskarutbildningen. Här finns också utbildningens studieplaner.

Vägledning i forskarutbildningen resurseffektiv byggd miljö

 

Senast granskad: