Forskarutbildningen Resurseffektiv byggd miljö

Här får du som doktorand och handledare stöd och vägledning i forskarutbildningen.

Forskarutbildningen i ämnet energisystem i byggd miljö inom området resurseffektiv byggd miljö syftar till att avhandla energisystem med tillämpning (primärt) i den byggda miljön. Forskarstudier inom ämnet handlar om energitekniska lösningar på olika systemnivåer där energianvändning i byggnader har en central roll för systemutformningen.  

Forskarutbildningsämnet energisystem i byggd miljö

Utbildningen leder till en licentiatexamen eller doktorsexamen i energisystem i byggd miljö. I begreppet energi ingår förutom energitekniska lösningar, effektiv energianvändning utifrån ett resursperspektiv på råvaruanvändning (primärenergi) och miljöpåverkan (till exempel lokala och globala utsläpp). Energi som resurs i bebyggelse ses i ett livscykelperspektiv för att utforma energisystemlösningar som blir långsiktigt hållbara. Inverkan av energisystem på inneklimatet i en byggnad kan vara en viktig komponent i studierna. I forskningsämnet läggs tyngdpunkten på energitekniska installationerna lokaliserade i den byggda miljön vilket inkluderar solenergiinstallationer, installationer för värme/kyla och el samt energiöverföring i lokala distributionsnät. Ämnet har en särskild profil inom solenergitekniska lösningar integrerade i byggnaders energisystem.

Med byggd miljö avses byggnation i form av bostäder och verksamhetslokaler men kan i vissa särskilda tillämpningar avse industri och energianläggningar där ämnesprofilen och kunskaper inom forskningsområdet går att tillämpa. Detta kan till exempel gälla energilösningar för processvärme/kyla.

Området resurseffektiv byggd miljö

Området resurseffektiv byggd miljö omfattar förutom energi, forskning om resurser, material och miljö i den byggda miljön: resurseffektiv materialanvändning vid byggnation, brukande och demolering, sunt inneklimat och låg miljöpåverkan från i ett livscykelperspektiv på byggnationer. Centralt i begreppet byggd miljö är förutom byggnader, rumsliga strukturer med infrastruktur och funktioner för människors liv och verksamhet i ett område och utgår från forskning inom fysisk planering. Forskningsområdet i sin helhet syftar till kunskapsuppbyggnad inom hållbar samhällsbyggnad och har därför en tvärvetenskaplig karaktär där forskarstudier kan innehålla inslag av socioteknisk eller tekno-ekonomisk karaktär i projekt i samarbete med samhällsplanerare, samhällsvetare och ekonomer.

Mål för utbildningen

Målet med forskarutbildning i energisystem i byggd miljö är att utbilda forskare som kan utveckla kunskap om energisystemen i byggdmiljö och dess roll i samhället och som kan jobba vidare inom akademin eller leder utvecklingen i företag.

Antagning som doktorand

Ansökan från potentiell doktorand kan ske genom att personen söker en utannonserad doktorandanställning. Högskolan kan även anta en sökande som finansieras av annan arbetsgivare om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller och åtta år när det gäller doktorsexamen.

Blankett: Ansökan om antagning (pdf)

Anställning som doktorand 

Det finns en tydlig tidsram för hur länge du kan ha din anställning som doktorand. Doktorandanställningen är en tidsbegränsad anställning som regleras i Högskoleförordningens femte kapitel. Den sammanlagda anställningstiden är motsvarande fyra års heltid för studier som leder till doktorsexamen och motsvarande två år för en licentiatexamen. För doktorander anställda vid högskolan gäller i normalfallet 80 procent doktorandstudier och 20 procent institutionstjänstgöring, vilket gör att anställningen sträcker sig över fem respektive två och ett halvt år.

Ta del av praktiska tips som är en vägledning för dig som är anställd som doktorand vid högskolan.

Anställning som doktorand

Allmän och individuell studieplan

Forskarutbildningens krav, upplägg och examination styrs av den allmänna studieplanen. Som tillägg till den har varje doktorand en egen individuell studieplan som fastställs av prefekt senast 3 månader efter startdatum för forskarstudierna. Den individuella studieplanen omfattar en forskningsplan för licentiatuppsatsen eller avhandlingsarbetet, planerad handledning för det kommande året, tänkta kurser under forskarutbildningen och planerad aktivitetsgrad för hela forskarutbildningen.

Allmän studieplan energisystem i byggd miljö 2022-06-23 (pdf)

Anvisningar för Individuell studieplan (pdf)

Blankett: Individuell studieplan.pdf
(OBS! Denna fil går inte att öppna i webbläsare. 1) Högerklicka och välj "spara länk som" för att spara filen i din dator. 2) Öppna sedan filen i Acrobat Reader från den plats du sparade filen.)

Obligatoriska och valbara kurser

Kursdel och projektarbete bör genomföras parallellt. De obligatoriska kurserna är i huvudsak campusbaserade och på engelska.

Doktorsexamen består av en kursdel som omfattar 45 hp. Den obligatoriska kursdelen om 20 hp för en doktorsexamen enligt allmän studieplan 2022-06-23 består av följande kurser:

  • Allmänvetenskaplig introduktionskurs 7,5 hp
  • Vetenskapskommunikation 4,5 hp
  • Energi- och resursanvändning i den byggda miljön del 1, 5 hp
  • Doktorandseminarier 3 hp

Den obligatoriska kursdelen om 20 hp för en licentiatexamen enligt allmän studieplan 2022-06-23 består av följande kurser:

  • Allmänvetenskaplig introduktionskurs 7,5 hp
  • Vetenskapskommunikation 4,5 hp
  • Energi- och resursanvändning i den byggda miljön del 1, 5 hp
  • Doktorandseminarier 3 hp

Obligatoriska kurser söks då kursen öppnats för anmälan. Anmälningsblankett skickas ut till samtliga doktorander när det är aktuellt.

Utöver obligatoriska kurser krävs ytterligare valbara kurser omfattande 25 hp för doktorsexamen alternativt 5 hp för licentiatexamen. De valbara kurserna syftar till att doktoranden ska fördjupa sina kunskaper och förmågor inom för avhandlingsämnet centrala delar, innehållsmässigt, teoretiskt och/eller metodologiskt. Doktoranden väljer kurserna tillsammans med handledare. I de fall kurser läses utanför Högskolan Dalarna, ska de tillgodoräknas.

Blankett: Ansökan om tillgodoräknande (pdf)

Halvtidsseminarium

Efter cirka halva studietiden till doktorsexamen ska ett halvtidsseminarium genomföras. Syftet är att granska det hittillsvarande arbetet och planen för fortsättning fram till disputation. Vid seminariet diskuterar en extern granskare det genomförda avhandlingsarbetet samt plan för de fortsatta studierna diskuterar med doktoranden. Licentiatseminariet ersätter halvtidsseminarium i de fall licentiatexamen görs som del av utbildningen till doktorsexamen.

Licentiatseminarium och disputation

Doktorsavhandlingen bör bestå av minst fyra vetenskapliga arbeten med en kort ramberättelse som också tjänar som en introduktion till avhandlingsämnet Det är dock den vetenskapliga kvalitén och doktorandens självständiga bidrag till kunskapsutvecklingen som bedöms, inte enbart antalet artiklar i avhandlingen. Doktoranden bör vara förstaförfattare på minst tre delarbeten. Minst tre delarbeten bör vara publicerade eller accepterade för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift med granskningsförfarande (peer review).

Licentiatuppsatsen utformas normalt som minst två vetenskapliga artiklar med en kort ramberättelse som också tjänar som en introduktion till avhandlingsämnet. Doktoranden bör vara förstaförfattare på minst ett delarbete. Minst ett delarbete bör vara accepterat för publicering eller publicerat i en internationell vetenskaplig tidskrift med granskningsförfarande (peer review). Licentiatuppsatsen kan i undantagsfall även utformas som en monografi.

Ett urval av de vetenskapliga delarbetena i sammanläggningsavhandling samt ramberättelsen i avhandlingen bör ha seminariebehandlats fortlöpande underforskarutbildningen inom ramen för kursen Doktorandseminarier. Delarbeten som utgörs av konferensbidrag bör ha presenterats på konferens av doktoranden själv.

Doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen i energisystem i byggd miljö skrivs i normalfallet på engelska. 

Blankett: Ansökan och beslut om disputation

Blankett: Ansökan och beslut om licentiatseminarium

Stöd under forskarutbildningen

Forskarutbildningen omfattar motsvarande fyra år på heltid för en doktorsexamen och två år på heltid för en licentiatexamen. Under den tiden kan mycket hända då det är projekt som ska drivas och samarbeten som ska fungera bra. Till stöd finns ett Samarbetsverktyg för doktorander och handledare som är ett stöd i handledningen. Huvudhandledarskap liksom biträdande handledarskap kan skifta under doktorandtiden. Doktorander får även ta del av det gemensamma forskningsstödet som finns på högskolan. 

Samarbetsverktyg doktorand och handledare Svenska (pdf)

Senast granskad:
Kontakter
Xingxing Zhang
Professor energiteknik
Studierektor Resurseffektiv byggd miljö
Forskarutbildningssamordnare
Senast granskad: