Anställning som doktorand

Att doktorera är en spännande och utmanade uppgift. Ta del av praktiska tips som är en vägledning för dig som är anställd som doktorand vid högskolan.

Anställning och förlängning

Doktorandanställning

Det finns en tydlig tidsram för hur länge du kan ha din anställning som doktorand. Doktorandanställningen är en tidsbegränsad anställning som regleras i Högskoleförordningens femte kapitel. Den sammanlagda anställningstiden är fyra års heltid för studier som leder till doktorsexamen och två år för en licentiatexamen.

Din första anställning får gälla högst ett år och sedan förlängs anställningen i regel med ett år i taget. Anställning som doktorand sker i huvudsak på heltid, men i lagtexten regleras också möjligheten att doktorera på deltid, dock lägst 50%.

Högskoleförordningen (riksdagen.se)

Rutin för förlängning av anställning

Ett par månader innan anställningsperioden löper mot sitt slut gör avdelningen för HR en beräkning av hur mycket tid (av totalt två alternativt fyra år) som är förbrukad, och hur mycket som återstår. Finns det utrymme och du ligger i fas med din individuella studieplan, förlängs anställningen i de flesta fall med ett år i taget. Skäl för förlängning utöver denna tid ska också ske när det finns särskilda skäl. Särskilda skäl som omnämns i högskoleförordningen är till exempel sjukdom, förtroendeuppdrag i fackliga organisationer eller studentorganisationer och föräldraledighet. Dessutom förlängs anställningen med motsvarande tid som du har haft institutionstjänstgöring. På högskolan ger även vård av barn rätt till förläning.

Din närmaste chef delar beräkningen med både dig och din handledare, för att ni ska ha en gemensam bild av status. Förlängningen administreras av din chef och du får ett nytt anställningsbeslut hemskickat för underskrift.

Omställningsavtal och rätt till stöd via Trygghetsstiftelsen

Om du inte har hittat ny sysselsättning när din anställning börjar närma sig sitt slut så har du rätt till stöd via Trygghetsstiftelsen. Under din sista anställningsmånad har du till exempel rätt till ledighet utan löneavdrag för att genomföra planeringssamtal och i viss mån även delta i aktiviteter. Som doktorand har du även rätt till ekonomisk förstärkning i form av max 44 ersättningsdagar med a-kasseförstärkning.

Trygghetsstiftelsen (tsn.se)

Lön och frånvaro

Lönesättning

Lönesättning för doktorander styrs av ett lokalt kollektivavtal, den så kallade doktorandstegen. Avtalet revideras årligen i anslutning till lönerevisionen.

När du har uppnått 50% respektive 80% av dina studier så höjs också din lön. Be om ett handledarintyg som styrker detta och lämna till din närmaste chef som registrerar ärendet.

Med godkänd högskolepedagogisk utbildning (grundkurs om minst 7,5 hp) betalas även ett lönetillägg om 600 kr/månad. Intyg lämnar du till Avdelningen för HR.

Frånvaro och semester

All frånvaro ska registreras i Primula, oavsett om det är vård av barn, sjukfrånvaro, fackliga uppdrag eller semester. Detta är väldigt viktigt för att kunna göra en korrekt beräkning av hur mycket tid som du har förbrukat och hur mycket tid som återstår. Vid längre frånvaro är det också viktigt att tänka på hur din studietakt förändras.

Om du har en annan anställning vid högskolan så behöver du tänka på att registrera tjänstledighet i den omfattningen du är frånvarande från respektive anställning. Eftersom vissa typer av frånvaro ger rätt till förlängning av doktorandanställningen är det viktigt att du rapporterar till exempel sjukfrånvaro eller vård av barn på rätt anställning.

Semestern är viktigt för din återhämtning. Semesterplanering och förläggning sker enligt samma rutiner som för andra medarbetare.

Primula

Institutionstjänstgöring

Vad är institutionstjänstgöring

Som doktorand ska du huvudsakligen ägna dig åt dina studier och ditt avhandlingsarbete. Det är dock vanligt att du som doktorand tilldelas en del av din tid till så kallad institutionstjänstgöring. Institutionstjänstgöringen är tänkt att vara en kompetensutveckling för din fortsatta karriär inom akademin, genom att du har möjlighet att få till exempel undervisningserfarenhet. Planen för hur du ska fördela din tid mellan ditt avhandlingsarbete, dina kurser och institutionstjänstgöringen regleras i din individuella studieplan (ISP).

Planering och prioritering av din tid

Det är viktigt att institutionstjänstgöringen inte inverkar negativt på ditt avhandlingsarbete. I högskoleförordningen regleras det att institutionstjänstgöringen inte får omfatta mer än 20 % av full arbetstid. Som doktorand får du inte åläggas övertidsarbete. När du undervisar har du rätt till lika mycket tid för förberedelser som annan undervisande personal. Det är viktigt du och din chef prioriterar vad som i övrigt ska inrymmas i dina 20 % till exempel vilka möten och aktiviteter som du förväntas delta i.

Arbetstidsavtal för doktorander (pdf)

Arbetsmiljö och kompetensutveckling

Din arbetsmiljö

Som doktorand är du medarbetare på Högskolan Dalarna och omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som övrig personal. Det är din närmaste chef som har i uppgift att stötta dig och ansvara för introduktion, medarbetarsamtal och regelbunden uppföljning. Det är mycket viktigt att du har en levande dialog med din chef och att du som medarbetare ber om hjälp om du till exempel behöver stöd att prioritera bland dina arbetsuppgifter eller om du uppfattar att det finns brister i arbetsmiljön.

Förmåner

Om du inte mår bra på jobbet

Introduktionskurs för doktorander

Högskolan håller regelbundna introduktionskurser för dig som är ny doktorand. Där har du möjlighet att få värdefull information och träffa andra doktorander. Ta kontakt med din studierektor för mer information om planerade tillfällen. 

Kompetensutveckling och stöd

Global Challenges University Alliance

Högskolan är medlem i det globala nätverket Global Challenges University Alliance, GCUA 2030, vilket erbjuder dig som doktorand möjlighet till kompetensutveckling. Syfte med nätverket är att bidra till en hållbar global utveckling, i linje med Agenda 2030.

Global Challenges University Alliance, GCUA 2030 (slu.se)

Kom ihåg

 • Håll koll på din individuella studieplan, ISP
  Säkerställ att du följer planen och ha en dialog med din huvudhandledare och chef om förutsättningarna förändras.
 • Värna om din arbetsmiljö
  Prata med din närmaste chef, studierektor eller någon annan som du har förtroende för om du inte mår bra på jobbet
 • Var mån om din tid
  Var noga med att institutionstjänstgöringen inte tar upp mer än 20% av din tid, möten och förberedelsetid inräknat.
 • Rapportera din frånvaro
  Registerna eventuell frånvaro i Primula, den är viktigt för en korrekt beräkning av din anställningstid. 
Senast granskad: