Kompetensutveckling och stöd

Högskolan erbjuder en rad möjligheter till stöd och utveckling, oavsett vilket uppdrag du har i organisationen.

Högskolepedagogik och undervisning

NGLC (Next generation learning centre) tillhandahåller stöd genom en rad högskolepedagogiska kurser. Kursutbudet innefattar bland annat:

  • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)
  • Utbildning för hållbar utveckling
  • Uppsatshandledning
  • Pedagogisk-didaktisk kompetens för högskoleförlagda lärarutbildare
  • Professionsetik och mångfaldsstudier för universitetslärare.

Dessutom erbjuds kortare utbildningar, seminarier och workshops med fokus på aktuella högskolepedagogiska teman som ska stimulera till reflektion och lärande.

Kompetensutveckling för dig som undervisar

För att ge verktyg och inspiration till att integrera hållbar utveckling i undervisningen finns också extern kompetensutveckling, både i form av lärarledd kurs och genom självstudier.

Kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling

Forskningsstöd

För dig som forskar finns det både praktiskt stöd samt tillgång till utbildningar och seminarier i frågor som rör t ex forskningsansökningar, tillgängliggörande av forskning och tvärdisciplinära samarbeten.

Nyheter och information om kommande aktiviteter inom forskningsstödet

Internationellt samarbete och mobilitet

Nätverk och strategiska partnerskap ger dig som medarbetare möjlighet till kompetensutveckling genom lärarutbyten, nätverkande och andra typer av fortbildning. 

Mer på sidan Internationellt samarbete

Chefs- och ledarutveckling

Du som har ett chefsuppdrag på högskolan omfattas av vårt Chefsutvecklingsprogram. Programmet är utformat för att ge dig goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag. Programmet innehåller en introduktionsdel som ska ge kunskap om bakomliggande lagkrav samt hur du praktiskt förväntas hantera olika arbetsuppgifter som ingår i uppdraget.

Genom chefsluncher och mentorsprogram erbjuds du möjlighet att bygga ett internt nätverk. Inom ramen för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och samarbeten med andra lärosäten finns det möjlighet till vidareutveckling av ditt ledarskap. Dessutom erbjuds alla chefer vid högskolan ett individuellt chefsstöd.

Chefsutvecklingsprogrammet

Senast granskad: