Forskarkurs FEB222K

Individuell litteraturkurs

5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

Kunskap och förståelse
• Visa förmåga att formulera frågor som lämpar sig för ett systematiskt sökande av vetenskaplig litteratur inom det  specifika området.

Färdighet och förmåga
• Visa förståelse för sökmetodik för att hitta relevant litteratur.
• Visa förmåga att extrahera relevant information från vetenskaplig litteratur inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa ett kritiskt förhållningssätt vid utvärdering och tolkning av den vetenskapliga litteraturen i form av bedömning av metodens berättigande och eventuella brister i förhållande till studiens syfte och dess slutsatser.