Forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Vill du bidra till kunskapsutvecklingen inom hälso- och välfärdssektorn och se till att forskningsresultat kommer befolkningen till nytta är denna forskarutbildning något för dig.

Vårdvetenskap är ett tvärdisciplinärt ämne där forskningen rör:

  • hälsorelaterade behov och problem
  • processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk, psykisk och social hälsa och ohälsa i olika sammanhang och miljöer.

Studieområdet är brett och kan till exempel omfatta hälsa och livskvalitet hos personer och deras anhörigas, upplevelser av vård, omsorg eller stöd, effekter av insatser, vård- och omsorgspersonalens situation samt hälso- och sjukvårdens eller omsorgens organisering och ledning. Forskarutbildningen är främst riktad mot den forskning som bedrivs i fyra tvärdisciplinära forskningscentra:

Forskningsområdet Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik omfattar individens och samhällets insatser för att främja människors hälsa och sociala villkor samt utveckling av hälso- och välfärdsarbete. Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete innebär att bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap vägs samman med professionell erfarenhet och den enskilde brukarens/klientens/patientens situation, erfarenhet och önskemål vid beslut om insatser.

Mål för utbildningen

Utbildningen leder till en licentiatexamen eller doktorsexamen i vårdvetenskap.

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning. Den ger också en specialistkunskap inom ett specifikt forskningsområde.  Forskarutbildningen inom området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik syftar till att utveckla doktorandernas kompetens att ta fram underlag för evidensbaserad kunskap och fylla identifierade kunskapsluckor, genom:

  • originalstudier
  • sammanställning och kritisk granskning av identifierad vetenskaplig kunskap
  • implementering av evidensbaserad kunskap i hälso- och välfärdssektorn
  • utvärdering av tillämpningen.

Forskarutbildningen syftar alltså till att utveckla doktorandernas kompetens att ta fram underlag för evidensbaserad kunskap och fylla identifierade kunskapsluckor.

Obligatoriska forskarutbildningskurser

Anvisningar regler och blanketter

Handbok för doktorander och handledare i Vårdvetenskap

Senast granskad:
Kontakter
Anna Ehrenberg
Professor omvårdnad
Ämnesföreträdare i vårdvetenskap
Renée Flacking
Professor pediatrisk omvårdnad
Studierektor för forskarutbildningen i vårdvetenskap
Ann Rudman
Docent, Biträdande studierektor med ansvar för kurser i forskarutbildningen i vårdvetenskap
Forskarutbildningssamordnare
Utbildningens rum i Learn

I Learn får du den information du behöver för att genomföra dina doktorandstudier. Här finns också utbildningens kursplaner.

Besök rummet i Learn

Senast granskad: