Forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Vill du bidra till kunskapsutvecklingen inom hälso- och välfärdssektorn och se till att forskningsresultat kommer befolkningen till nytta är denna forskarutbildning något för dig. Utbildningen leder till en licentiatexamen eller doktorsexamen i vårdvetenskap.

Forskningsområdet Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik omfattar individens och samhällets insatser för att främja människors hälsa och sociala villkor samt utveckling av hälso- och välfärdsarbete. Detta sker genom att ta fram kunskap, kritiskt granska kunskap, implementera evidensbaserad kunskap och utvärdera evidensbaserad praktik.

Forskarutbildningen syftar till att utveckla doktorandernas kompetens att ta fram underlag för evidensbaserad kunskap och fylla identifierade kunskapsluckor. Forskarutbildningen är främst riktad mot den forskning som bedrivs i fyra tvärdisciplinära forskningscentra: Reproduktiv hälsa, barn och ungas hälsa (RICH); Äldre och åldrande (ReCALL); Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS); och Folkhälsa och idrott (RePS). Examen ges i ämnet vårdvetenskap. Inom ämnet studeras komplexa vårdprocesser och frågor inom välfärdsområdet som inbegriper olika perspektiv på hälsa och ohälsa. Vårdvetenskap är ett tvärvetenskapligt område som vilar på kunskap och metodik från flera olika akademiska discipliner. Doktoranderna kan ha olika yrkesbakgrund såsom sjuksköterska, barnmorska, fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, socionom och folkhälsovetare.

Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete innebär att bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap vägs samman med professionell erfarenhet och den enskilde brukarens/klientens/patientens situation, erfarenhet och önskemål vid beslut om insatser.

Mål för utbildningen

Forskarutbildningen syftar till att utveckla doktorandernas förmåga och färdigheter i att ta fram underlag för evidensbaserad kunskap genom originalstudier, systematisk litteratursökning, sammanställning och kritisk granskning av identifierad vetenskaplig kunskap, hur den evidensbaserade kunskapen kan implementeras i hälso- och välfärdssektorn och hur tillämpningen kan utvärderas. Utbildningen ska ge doktoranden förmåga att tillämpa vetenskapsteori, vetenskaplig design, metoder och analys med såväl kvantitativ som kvalitativ ansats, forskningsetik samt vetenskaplig presentation och kommunikation.

Studieplan

Baserat på den allmänna studieplanen utarbetar doktoranden tillsammans med handledaren en individuell studieplan, som leder till licentiat- eller doktorsexamen. Den individuella studieplanen definierar vilka aktiviteter doktoranden ska genomföra och ligger även till grund för uppföljningar av doktorandens studier.

Påbörja en forskarutbildning

Forskarutbildningskurser

 

Doktorsexamen består av en kursdel som omfattar 45 hp, varav dessa 30 hp är obligatoriska:

  • Allmänvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
  • Vetenskapliga metoder, 7,5 hp
  • Systematisk litteraturöversikt, metasyntes och metaanalys, 7,5 hp
  • Implementeringsforskning i hälso- och välfärdsarbete, 7,5 hp

Licentiatexamen består av en kursdel som omfattar 30 hp, varav dessa 22,5 hp är obligatoriska:

  • Allmänvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
  • Vetenskapliga metoder, 7,5 hp
  • Systematisk litteraturöversikt, metasyntes och metaanalys, 7,5 hp

Alla forskarutbildningskurser vid Högskolan Dalarna

Senast granskad:
Kontakt
Anna Ehrenberg
Professor omvårdnad
Ansvarig för forskarutbildningen
Kontakt
Renée Flacking
Professor pediatrisk omvårdnad
Kontakt
Forskarutbildningssamordnare
Samordnare forskarutbildning
Utbildningens rum i Learn

I Learn får du den information du behöver för att genomföra dina doktorandstudier. Här finns också utbildningens kursplaner.

Besök rummet i Learn

Senast granskad: