Forskarkurs FPA0001

Vetenskapliga metoder

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande syftet med kursen är att de forskarstuderande utvecklar fördjupad kunskap och förståelse av olika ansatser, designer och metoder som kan användas i forskning och hur valet av dessa förhåller sig till olika forskningstraditioner, teoribildningar och forskningsfrågor.

Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:
• värdera val av studiedesign och metoder för datagenerering utifrån olika forskningstraditioner, teoribildningar samt olika forskningsfrågors karaktär,
• värdera och kritiskt granska metoder för generering av kvantitativa såväl som kvalitativa data,
• diskutera och kritiskt granska olika former av analys av kvantitativa såväl som kvalitativa data,
• genomföra och kritiskt granska exempel på metoder för datagenerering relevanta för det egna avhandlingsprojektet
• värdera validitet och reliabilitet, trovärdighet och tillförlitlighet för studiedesig-ner som kan relateras till olika vetenskapliga forskningstraditioner,
• både skriftligt och muntligt, och med ett vetenskapligt förhållningssätt, argumentera för eget såväl som andras val av studiedesign för det egna avhandlingsprojektet.