Forskarkurs FPA0001

Vetenskapliga metoder

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 4, 2021

Det övergripande syftet med kursen är att de forskarstuderande utvecklar fördjupad kunskap och förståelse av olika ansatser, designer och metoder som kan användas i forskning och hur valet av dessa förhåller sig till olika forskningstraditioner, teoribild-ningar och forskningsfrågor.
 
Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:
• värdera val av studiedesign och metoder för datagenerering utifrån olika forsk-ningstraditioner, teoribildningar samt olika forskningsfrågors karaktär,
• värdera och kritiskt granska metoder för generering av kvantitativa såväl som kvalitativa data,
• diskutera och kritiskt granska olika former av analys av kvantitativa såväl som kvalitativa data,
• genomföra och kritiskt granska exempel på metoder för datagenerering relevanta för det egna avhandlingsprojektet
• värdera validitet och reliabilitet, trovärdighet och tillförlitlighet för studiedesig-ner som kan relateras till olika vetenskapliga forskningstraditioner,
• både skriftligt och muntligt, och med ett vetenskapligt förhållningssätt, argumen-tera för eget såväl som andras val av studiedesign för det egna avhandlingsprojektet.
Startar och slutar:
v4, 2021 - v13, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning
Anmälningskod:
VTPA37Z8
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet