Camilla Udo

Personlig presentation av Camilla Udo

Professor socialt arbete
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Jag är docent i socialt arbete, socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator med ett kliniskt lektorat, en samverkanstjänst med Region Dalarna. Jag bedriver forskning och undervisning i socialt arbete. 

Bakgrund

Jag har lång erfarenhet som yrkesverksam socionom och har bl.a. arbetat som socialsekreterare inom barn och familj, som kurator inom skola och barnomsorg samt inom hälso- och sjukvård.

Undervisning

Jag undervisar vid Socionomprogrammet och på avancerad nivå i socialt arbete i ett flertal kurser, t.ex. om psykologiska perspektiv i socialt arbete, forskningsmetoder, samt handleder examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Jag undervisar även i forskarutbildningskurser. Jag ansvarar för strimman Personlig och professionell utveckling (PPU) i Socionomprogrammet.

Forskning

Jag disputerade med avhandlingen "Existential issues in surgical care-Nurses' experiences and attitudes in caring for patients with cancer" inom Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet 2012. Min forskning rör olika former av psykosocialt, emotionellt och existentiellt stöd till barn och familjer, samt bemötande och kommunikation med människor i kris med fokus på existentiella frågor. De forskningsprojekt jag är involverad i fokuserar på hälso- och sjukvårdskuratorers arbete, psykosocialt stöd, information och kommunikation inom pediatrisk sjukvård, familjers kommunikation, överväganden och ställningstaganden när ett barn eller en förälder är svårt sjuk. Jag är affilierad gästforskare vid Marie Cederschiöld högskola och är biträdande handledare till tre doktorander och huvudhandledare till två doktorander. 

Forskningsprojekt

Publikationer