Kursplan

Vetenskapliga metoder

Kurskod
FPA0001
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Mikrodataanalys (MIKRODAT)
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Vårdvetenskap (VÅRDVETS)
Fastställd
Fastställd 2018-01-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-01-25.
Reviderad
Reviderad 2019-10-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-10-01.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att de forskarstuderande utvecklar fördjupad kunskap och förståelse av olika ansatser, designer och metoder som kan användas i forskning och hur valet av dessa förhåller sig till olika forskningstraditioner, teoribildningar och forskningsfrågor.

Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:
• värdera val av studiedesign och metoder för datagenerering utifrån olika forskningstraditioner, teoribildningar samt olika forskningsfrågors karaktär,
• värdera och kritiskt granska metoder för generering av kvantitativa såväl som kvalitativa data,
• diskutera och kritiskt granska olika former av analys av kvantitativa såväl som kvalitativa data,
• genomföra och kritiskt granska exempel på metoder för datagenerering relevanta för det egna avhandlingsprojektet
• värdera validitet och reliabilitet, trovärdighet och tillförlitlighet för studiedesig-ner som kan relateras till olika vetenskapliga forskningstraditioner,
• både skriftligt och muntligt, och med ett vetenskapligt förhållningssätt, argumentera för eget såväl som andras val av studiedesign för det egna avhandlingsprojektet.

Innehåll

I kursen behandlas olika forskningstraditioner, studiedesigner och metoder för datagenerering. Olika studiedesigner som exempelvis explorativa, deskriptiva, sambandssökande och experimentella, diskuteras och värderas i relation till forskningstraditioner, teoribildningar och forskningsfrågors karaktär samt hur metoder för datagenerering kan värderas i relation till dessa. Datagenerering, sammanställning samt analys av data prövas, diskuteras och problematiseras utifrån validitet och reliabilitet, trovärdighet och tillförlitlighet samt i relation till teorier och forskningsfrågor. Former för datagenerering kan vara observation, enkät, experiment, intervju och textanalys. Kursen belyser ett vetenskapligt tillvägagångssätt från formulering av frågeställning och val av metodansats, design samt över generering och analys av data.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter

Arbetsformer

Kursen bedrivs genom nätbaserade föreläsningar, seminarier och individuella uppgifter med tillämpningar på det egna forskningsprojektet.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning

Övrigt

Kursen är nätbaserad. Undervisningen ges på engelska och muntliga och skriftliga examinationer sker på engelska, om inte annat meddelas.