Renée Flacking

Personlig presentation av Renée Flacking

Professor pediatrisk omvårdnad
Institutionen för hälsa och välfärd

Jag är studierektor för forskarutbildningen i Vårdvetenskap inom området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Jag leder också forskningscentrat Reproduktiv hälsa, barn och ungdomars hälsa (RICH), vid Institutionen för Hälsa och Välfärd. 

Bakgrund

Jag är barnsjuksköterska och erhöll min doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet 2007. Efter disputation var jag verksam som postdoktor vid University of Central Lancashire, England och har sedan 2010 arbetat som lektor vid Högskolan Dalarna. Jag blev professor i pediatrisk omvårdnad 2017. Jag är studierektor för forskarutbildningen i Hälsa och Välfärd med inriktning evidensbaserad praktik och är ledare för forskningscentrat Reproduktiv hälsa och barn och ungdomars hälsa (RICH). Jag är Visiting Professor vid School of Community Health and Wellbeing, University of Central Lancashire, England.   

Undervisning

Jag undervisar på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå, främst om kvalitativa och kvantitativa designer och metoder. Jag handleder fem doktorander som är antagna vid Högskolan Dalarna, Uppsala universitet, University of Iceland, samt University of Turku. 

Forskning

Jag forskar tillsammans med svenska och internationellt verksamma forskare i ett tiotal projekt som rör neonatalvård. De projekt som jag själv leder handlar om: föräldraskap efter att ha fött barn för tidigt; tidiga stödinsatser till föräldrar under tiden på neonatalavdelning; och stöd från och till närstående till föräldrar vars barn vårdas på neonatalavdelning. Ett flertal projekt handlar om hur vi kan förbättra stödet kring amning då barnet föds för tidigt. Jag är också involverad i andra projekt som rör barn och ungdomars psykiska hälsa. 

Forskningsprojekt

Publikationer