Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS)

KIPS forskningscentrum har som övergripande mål att genom forskning och utbildningsinsatser utveckla och sprida kunskap om implementering av evidensbaserad kunskap, säker vård och policy inom hälso- och sjukvård och socialtjänst såväl regionalt, nationellt som internationellt.

Nationellt och internationellt satsas omfattande resurser på att producera ny kunskap för förbättrad behandling, vård och omhändertagande inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Likafullt kommer inte alltid betydelsefulla kunskaper och insatser allmänheten, patienter och brukare till godo. Gapet mellan vad vi vet om effektiva och säkra behandlingsmetoder och vad vi faktiskt gör är stort och riskerar att ytterligare öka.

KIPS är ett centrum för implementerings- och patientsäkerhetsforskning vid Högskolan Dalarna med syftet att utveckla och sprida kunskap som skapar bättre förutsättningar för att bedriva säker vård och omsorg grundad på policy och evidens. Genom forskningsprojekt som involverar olika professioner och discipliner, och som utvecklas i samarbete med personal inom Region Dalarna och kommunerna i Dalarna, bidrar KIPS med ökad kunskap om hur evidens och policy effektivt kan implementeras och tillämpas över tid. 

Vad gör vi inom KIPS?

Forskningen inom KIPS inriktas på följande områden:

  • Interventionsstudier, det vill säga utveckling och utvärdering av metoder och strategier avsedda att stödja implementering av evidensbaserad praktik och patientsäkert arbetssätt.
  • Följeforskning, det vill säga att följa och utvärdera förändringsprojekt inom kommuner och regioner där riktlinjer och policy implementeras.
  • Tvärsnitts-och longitudinella studier för att studera olika aspekter av evidensbaserad praktik, patientsäkert arbete och faktorer som påverkar dessa områden.
  • Metodutveckling, det vill säga utveckling och validering av instrument för att mäta olika aspekter av evidensbaserad praktik, implementering och säker vård.
  • Systematiska litteraturöversikter, det vill säga sammanställningar av litteraturen avseende frågeställningar inom implementeringsfältet.

Vi strävar efter att involvera beslutsfattare och personal inom regioner och kommuner i planering och genomförande av våra studier. En viktig del i samarbetet och kunskapsspridningen är den öppna seminarieverksamhet vi bedriver. Vi anordnar kurser på avancerad och forskarutbildningsnivå om implementering och implementeringsforskning samt kurser på avancerad nivå avseende säker vård, evidensbaserad vård och ledarskap.

KIPS har ett nära samarbete med tre andra forskningscentrum vid Högskolan -The Research Centre for Ageing and Later Life (ReCALL),  The Research centre for Public health and Sports (RePS) och Reproductive, Infant and Child Health (RICH). Vi har också ett väl utvecklat nationellt och internationellt samarbete med många andra forskargrupper. 

Vilka arbetar inom KIPS?

Ett 40-tal medarbetare från olika discipliner vid högskolan, Region Dalarna och kommunerna är engagerade i studier inom KIPS intresseområde. Nedan följer en kort presentation av forskare som är engagerade i centrumets ledning.


Centrumledare för KIPS och professor i omvårdnad. Lars har speciellt intresse för forskning inom implementering och kunskapsanvändning och är särskilt engagerad i forskning kring hur man kan öka kunskapen om implementering av personcentrerad vård.


 

Docent i medicinsk vetenskap, adjungerad lektor vid Högskolan Dalarna och anställd som senior forskare vid Centrum för Klinisk Forskning Region Dalarna. Hon har speciellt intresse för forskning inom rehabilitering, hälsopromotion och beteendemedicin, samt implementering av vårdprocesser inom dessa områden.


 

Doktor i socialt arbete med speciellt intresse för utvärdering och implementering. Ett av hennes aktuella forskningsprojekt handlar om implementering av projektet Tillsammans för varje barn i Falu kommun, ett multiprofessionellt samarbete mellan socialtjänst, skola och region för att erbjuda tidiga insatser till barn och ungdomar i riskzon.

 

Sjukgymnast och lektor i medicinsk vetenskap. Hon är intresserad av hur komplexa interventioner implementeras i hälso- och sjukvården och hur sådan implementering kan stödjas. Malin är bland annat involverad i forskningsprojektet IMPROVE, där arbetet för att stödja en mer personcentrerad vård i Region Dalarna följs.   


Sjuksköterska och lektor i omvårdnad. Hon leder flera projekt och är mest inriktad mot patientsäkerhetsforskning. Hon är nationellt ansvarig för en internationell studie, TAILR, där samband mellan omvårdnadskänsliga skador och tillbud och sjuksköterskebemanning på individnivå inom akutsjukvård studeras.    

Senast granskad:
Senast granskad: