Forskargrupp: Miljö, teknik och delaktighet

I vår forskargrupp bidrar vi med kunskap om hur miljön kan vara en viktig faktor för att uppnå hälsa och välbefinnande och kunna utföra personcentrerad vård och omsorg. Vi inkluderar forskning om den fysiska och sociala miljön och forskning om hållbar utveckling inom olika hälso- och vårdkontexter.

Omställningen som nu sker från traditionell sjukhusvård till nära vård i hemmet betyder att forskning behöver bedrivas i närmare samarbete med regioner och kommuner. Forsknings- och utvecklingsarbete är centralt för ett hållbart samhälle och idag ser vi snabba framsteg inom flera samhällsområden, däribland välfärdsteknik, digitalisering och byggnation.

För att dra nytta av denna utveckling och stärka människors hälsa, välbefinnande, trygghet och delaktighet krävs därför ett helhetsgrepp och ett samskapande över professions- och organisationsgränserna.

Om forskargruppen

Fokus i vår forskning är miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande.  Miljön i ett hälso-och sjukvårdskontext brukar definieras som vårdmiljön och inkluderar både den byggda och sociala miljön. Forskning i gruppen har även ett fokus på miljörelaterad hälsa där kunskap om klimatförändringar är en viktig del.

Faktorer i miljön kan påverka en persons hälsa och det dagliga livet och är avgörande att ta hänsyn till för att uppnå en personcentrerad vård. Miljön är än mer viktigt i en vårdkontext där sjukhusvård integreras med vård och omsorg i hemmet. Målgruppen för forskningen är äldre personer med skör hälsa och personer med komplexa vårdbehov. Vi bedriver forskning som ger stöd för egenvård, aktivitet och delaktighet och alltid med miljön som fokus.

Internationellt sett finns brister i svensk vård och omsorg vad gäller kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet. I den pågående omställningen mot en god och nära vård ökar kraven på att forskning görs tillsammans med berörda personer och i tät samverkan mellan verksamheter och mellan regioner och kommuner.

Vi är en internationell och mångvetenskaplig grupp och använder teorier och metoder från omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi, psykologi, socialt arbete, hälsogeografi, arkitektur och gerontologi. Forskningsprojekten inkluderar både beskrivande studier där vi samlar kunskap om personers upplevelser av vård, omsorg och vårdmiljön såväl som implementeringsstudier. Vi använder ofta samskapande processer med viktiga aktörer för att förstå processer och behov av utveckling av miljöer, teknik och service. 

Medlemmar

Universitetslektor omvårdnad
Professor omvårdnad
Professor mikrodataanalys
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Universitetslektor omvårdnad
Universitetslektor byggteknik
Professor omvårdnad

Forskningsprojekt

EQL-stroke (Enhancing Quality of Life for Stroke)
Projektstart: 2024-01-04 

Forskningsprojekt: Rehabilitering i hemmet - utveckling av en hållbar modell som sätter personens behov och miljön i centrum (InHome)
Projektstart: 2023-01-01 

Socialt hållbara boendemiljöer för äldre personer: en litteraturöversikt och konsultation med nyckelintressenter för att understödja evidensbaserade rekommendationer
Projektstart: 2022-08-01

Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv
Projektstart: 2022-04-01

Boendemiljöer för äldre – vad har betydelse för personen?
Projektstart: 2022-01-01

Byggda miljöer för att stödja rehabilitering för patienter med stroke - Från sjukhuset till hemmet (B Sure)
Projektstart: 2022-01-01

Bygga evidens om den byggda miljöns påverkan på hälsa (BUILD)
Projektstart: 2021-01-01

Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor i Dalarna, SWEOLD-D
Projektstart: 2021-01-01

SELMA - utvärdering av ett stöd för egenvård för personer med stroke
Projektstart: 2020-08-01

Trygga bostäder för äldre personer genom smart teknik
Projektstart: 2020-01-01

Coordinate (teknik för att stödja beslut för äldre personer boende hemma)
Projektstart: 2018-09-01

(SANS) Sustainability Attitudes in Nursing Survey. Kunskap och attityder till hållbarhet hos studenter inom sjuksköterskeprogrammet
Projektstart: 2018-06-19

REARCH (Rehabilitering och arkitektur)
Projektstart: 2018-01-01

ACTS (Arkitektur på strokeenheter) Utvärdering av design kvalitet av strokeenheter och dess påverkan på patientens hälsa, vårdkvalitet och uppfattningen av miljön
Projektstart: 2013-01-01

Samarbeten

Julie Bernhardt och kollegor. Florey Institute, Melbourne i projektet “The NoVELL redesign project”  

Fiona Jones och kollegor. Bridges self-management team, UK Bridges Self Management i projektet "SELMA"

Jennie Aronsson och kollegor. The University of Plymouth i projektet "Attityder till hållbarhet och klimat bland studenter och lärare i sjuksköterskeutbildningar i Sverige och England"

Klas Palm och kollegor. Uppsala Universitet i projektet ”Implementering av IoT inom vård och omsorg" 

Steven Schmidts. Movement & Reality Lab 

Riita Suhonen. University of Turku 

Finansiering

Forte

Formas

EU program: More years, better lives

Strokeförbundet

Socialtjänstens Utvecklingscentrum i Dalarna (SUD)

 


Mer forskning vid Högskolan Dalarna

Forskningscentrum för kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS) 

Forskningscentrum för äldre och åldrande (ReCALL) 

Forskning - Högskolan Dalarna (du.se)

Senast granskad:
Kontakt
Marie Elf
Professor omvårdnad
Senast granskad: