Byggda miljöer för att stödja rehabilitering för personer med stroke (B-SURE)

Ett internationellt och tvärvetenskapligt projekt med fokus på hur byggda miljöer kan utformas för att stödja personer med stroke.

Två personer som står och pratar utomhus.

Vad är B-SURE?

B-SURE är ett projekt med avsikt att utveckla, testa och utvärdera olika förslag på hur byggda miljöer kan utformas för att stödja personer med stroke i deras rehabiliterande fas. De vetenskapliga frågeställningarna fokuserar på hur den byggda miljön på bästa sätt kan möta en förändring av hälso-sjukvården mot nära vård.

Under en medskapande process kommer patienter med stroke, anhöriga och olika samverkansaktörer såsom beslutsfattare inom hälso-och sjukvård och kommuner, och aktörer inom bostadsbyggande att medverka i utveckling, tester och utvärdering av nya innovativa förslag för miljöer för rehabilitering som skall ske i personers närmiljö och hemmet.

Projektet genomförs i en tvärvetenskaplig forskargrupp. Vi har långvarig erfarenhet inom rehabilitering, arkitektur, samhällsplanering och miljöpsykologi. Överföring av kunskap mellan akademi och praktisk verksamhet sker integrerat i projektet genom en samskapandeprocess som utökas genom populärvetenskapliga arrangemang. Det långsiktiga resultatet av projektet är miljöer som bidrar till att personer kan fortsätta sin rehabilitering i sin närmiljö men även i hemmet. Förutom det vetenskapliga bidraget till kunskapsutvecklingen inom området kan resultaten av projektet stimulera innovation, entreprenörskap och företagande inom bygg- och bostadssektorn.

Hur kommer projektet att gå till?

En grupp människor som tar en selfie i en park.

Projektet kommer att bedrivas i tre faser. I den första fasen genomförs en litteraturstudie, en concept mapping studie samt en intervjustudie för att förstå vilka aspekter i miljön som är viktiga för att stärka rehabilitering för personer med stroke. Man kommer  I den andra fasen kommer vi att bedriva ett antal samskapandeprocesser i en Living-Lab miljö med patienter, anhöriga och andra intressenter med målet att utveckla innovativa modeller för olika miljöer för rehabilitering. Den tredje fasen är inriktad på utvärdering av modellerna.

På gång

Just nu är projektet i sin första fas. Arbetet med litteraturstudien och intervjustudien pågår men är i nuläget i slutstadiet.  Gällande Concept mapping studien, där olika berörda parter har tillfrågats om deras syn på den byggda miljön i relation till rehabilitering efter stroke, inväntas nu resultatet.

I juni 2023 deltog Marie Elf i Strokeförbundets Ordförandekonferens. Hon gav då en presentation: "Från Behov till Lösningar", som handlade om personcentrerat stöd efter stroke. 

Läs gärna mer om presentationen här: Internt - Strokeförbundet (strokeforbundet.se).

Bakgrund till projektet 


Det pågår en grundläggande omvandling av hälso-och sjukvården där vård och
rehabilitering i större utsträckning skall tillhandahållas utanför specialiserade sjukhus
närmare personen och ofta också i hemmet. I Sverige är reformen Nära vård påbörjad. Den nya policyn är inte bara en utmaning för människor med komplexa vårdbehov utan
också för planerare av våra samhällen och vårdtjänster. Rehabilitering i hemmet kan
vara positivt för människor med funktionsbegränsningar som stroke, men vi vet också
att samhället inte är förberett för att fullt ut stödja detta.

Överraskande lite uppmärksamhet ägnats åt hur den byggda miljön kan stödja rehabilitering och människors hälsa och förmåga att leva ett aktivt liv. För att ta itu med detta behöver vi både kunskap om viktiga aspekter av miljön för rehabiliteringsprocessen och innovativa nya modeller. Vi antar att detta kan skapas med effektivt samarbete mellan olika aktörer som användare, regioner, kommuner och byggsektorn. Vårt övergripande mål är att producera kunskap om kraven på rehabiliteringsstödjande byggda miljöer som ett resultat av övergången till Nära vård. Detta kan utgöra grunden för strategisk planering och åtgärder för socialt hållbara samhällsmiljöer.

Forskargrupp

En grupp människor som fikar i en park

B-SURE genomförs i en tvärvetenskaplig forskargrupp där erfarenhet finns inom rehabilitering, arkitektur, samhällsplanering och miljöpsykologi. Det är ett samarbetesprojekt mellan Högskolan Dalarna, Lunds Universitet , University of Twente i Nederländerna och Melbourne University i Australien. 

Högskolan Dalarna:

Marie Elf, Professor omvårdnad

Tony Svensson, Universitetslektor byggteknik

Laila de Vries, Forskningsassistent, Leg. Arbetsterapeut, MSc 

University of Twente, Nederländerna:

Jodi Sturge, Assistant Professor, Interaction Design (extern webbsida utwente.nl)

Lunds Universitet:

Steven Schmidt, Docent i medicinsk psykologi (extern webbsida lu.se)

Maya Kylén, Biträdande forskare (extern webbsida lu.se)

Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus:

Helene Pessah, Docent (extern webbsida lu.se)

The Florey Institute of Neuroscience and Mental Health, Melbourne, Australien:

Professor Julie Bernhardt, Professor (extern webbsida florey.edu.au)

Florey Institute of Neuroscience and Mental Health, Melbourne, VIC, Australia: 

Dr Ruby Lipson-Smith (extern webbsida westernsydney.edu.au)

 

Finansiärer och samarbetspartners

B-SURE är ett samarbetesprojekt mellan Högskolan Dalarna, Lunds Universitet, University of Twente i Nederländerna och Melbourne University. 

Huvudfinansiär är FORMAS.

Våra samarbetspartners är Byggdialog och Region Dalarna.

Läs mer

Forskningsprojekt: Byggda miljöer för att stödja rehabilitering för patienter med stroke - Från sjukhuset till hemmet (B Sure)

Nyhetsbrev

Senast granskad:
Kontakt
Marie Elf
Professor omvårdnad

B-Sure L Pink.jpg

Senast granskad: