Forskningsprojekt: Byggda miljöer för att stödja rehabilitering för patienter med stroke - Från sjukhuset till hemmet (B Sure)

Projektledare
Marie Elf
Deltagare
Johan Håkansson
Maya Kylén
Tony Svensson
Julie Bernhardt, Florey Institute Melbourne University
Ruby Lipson-Smith, Florey Institute Melbourne University
Helene Pessah-Rasmussen, Lunds Universitet
Steven Schmidt , Lunds Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det pågår en grundläggande omvandling av hälso-och sjukvården där vård och
rehabilitering i större utsträckning skall tillhandahållas utanför specialiserade sjukhus
närmare personen och ofta också i hemmet. I Sverige är reformen Nära vård påbörjad.
Den nya policyn är inte bara en utmaning för människor med komplexa vårdbehov utan
också för planerare av våra samhällen och vårdtjänster. Rehabilitering i hemmet kan
vara positivt för människor med funktionsbegränsningar som stroke, men vi vet också
att samhället inte är förberett för att fullt ut stödja detta. Överraskande nog har lite
uppmärksamhet ägnats åt hur den byggda miljön kan stödja rehabilitering och
människors hälsa och förmåga att leva ett aktivt liv. För att ta itu med detta behöver vi
både kunskap om viktiga aspekter av miljön för rehabiliteringsprocessen och innovativa
nya modeller. Vi antar att detta kan skapas med effektivt samarbete mellan olika
aktörer som användare, regioner, kommuner och byggsektorn. Vårt övergripande mål
är att producera kunskap om kraven på rehabiliteringsstödjande byggda miljöer som ett
resultat av övergången till Nära vård. Detta kan utgöra grunden för strategisk planering
och åtgärder för socialt hållbara samhällsmiljöer. Projektet genomförs med co-design
för deltagande och inkluderar litteraturstudier, intervjuer med intressenter, utveckling av
prototyper och testning.
Nyckelord
Samskapande processer, stroke, rehabiliteringsmiljöer, God och Nära vård, Co-design, stroke, rehabilitation environment, local healthcare
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
FORMAS