Forskargrupp om smärta - DU/Pain

Det långsiktiga målet för vår grupp är att utveckla och implementera kunskaper och kompetenser för att möta morgondagens utmaningar med prevention, diagnostisering och rehabilitering för patienter som drabbas av långvarig muskuloskeletal smärta (kronisk smärta).

Om forskargruppen

Vår smärtgrupp DU/Pain vid Högskolan i Dalarna är en forskargrupp inom folkhälsa och idrott (RePS) som innehåller flera olika externfinansierade forskningsprojekt. Vårt fokus är långvarig smärta som är ett stort folkhälsoproblem som medför personligt lidande och enorma samhällskostnader.

Smärta definieras som:

"En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förknippad med vävnadsskada, hot om vävnadsskada eller en upplevelse som kan liknas vid denna."

International Association for the Study of Pain (IASP) 2020

I våra projekt hanterar vi ett brett utbud av vetenskapliga metoder som hanterar såväl laboratorie- och registerbaserad forskning som kliniska studier. Vår grupp är tvärvetenskaplig (fysioterapeuter, läkare, psykologer, arbetsterapeuter och ingenjörer).

Vi arbetar aktivt för att förstå och kritiskt utvärdera hälsorelaterade utfallsvariabler ur ett translationellt och biopsykosocialt perspektiv.

Registerbaserad- klinisk- och laboratorieforskning

I den registerbaserade forskningen har vi under en längre tid arbetat med att bygga upp databasen FRIDA (For Research In DAlarna), namngiven efter Frida Khalo. Databasen omfattar ungefär 100 000 personer med långvarig smärta där information från det Nationella Registret över Smärtrehabilitering, NRS med information från bland annat Försäkringskassans register samt några register från Socialstyrelsen, bland annat Läkemedelsregistret och Patientregistret, samt register från SCB som rör inkomst och utbildning.

I den kliniska forskningen samverkar vi med smärtenheter inom flera regioner för att utveckla och att förbättra rehabiliteringen för personer med långvarig smärta.

I vår laboratorieforskning använder vi Högskolan Dalarnas Idrotts- och hälsolaboratorium där flertalet tester av fysisk prestation och funktion kan genomföras.

Ett längre reportage om vår forskargrupp finns att läsa i fysioterapeuternas tidning SENS nr 2, 2020:

Forskargrupp med fokus på smärta vid Högskolan Dalarna, reportage på sida 8 i tidningen SENS nr 2 2020 

Långvarig smärta - ett stort problem i världen

Ungefär 1,5 miljarder människor runtom i världen lider idag av långvarig smärta, och antalet tenderar att öka. Inom EU beräknas exempelvis kostnaderna för långvarig smärta vara ungefär 560 miljarder dollar, motsvarande 5 200 miljarder kronor. Det kan jämföras med Sveriges totala bruttonationalprodukt, BNP, som år 2018 uppgick till 4 834 miljarder kr.

Mer information om smärta

Vad är smärta?

Vad är långvarig smärta?

Linda Vixner
Docent medicinsk vetenskap
Björn Äng
Professor medicinsk vetenskap
Professor medicinsk vetenskap
Tony Bohman
Universitetslektor medicinsk vetenskap
Elena Tseli
Universitetslektor medicinsk vetenskap
Jens Westergren
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Roger G Nyberg
Universitetslektor informatik
Universitetslektor datateknik (Tjänstledig)

Andreas Monnier, postdoktor vid Högskolan Dalarna
anmo@du.se

Extern medlem

Riccardo LoMartire, Statistiker vid Region Dalarna

riccardo.lomartire@regiondalarna.se 

Forskningsprojekt

Ett intelligent och patient-specifikt kliniskt beslutsstödsystem med syfte att effektivisera multimodal specialistvård för patienter med långvarig smärta
Projektstart: 2023-01-01

Smärta efter hjärtinfarkt - en ökad risk för död?
Projektstart: 2021-08-09

eVIS-projektet: utvärdering av eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta (eVIS) som tillägg till multimodal smärtrehabilitering
Projektstart: 2021-02-01

Långvarig smärta och utveckling av hjärtkärlsjukdom
Projektstart: 2020-09-01

Validering av eVIS. Fysisk aktivitet och rörelse hos personer med långvarig smärta. En validerings- och genomförbarhetsstudie, eVIS - ett projekt för att främja fysisk aktivitet med stöd av e-VISualisering(eVIS)
Projektstart: 2020-01-01

Effektivitet av multimodal rehabilitering vid långvarig muskuloskeletal smärta
Projektstart: 2018-01-01

Fysisk aktivitet, rörelsekontroll och muskelaktivitet hos personer med långvarig smärta
Projektstart: 2018-01-01

Publikationer

Vixner, Linda; et al. / High Self‐Reported Levels of Pain 1 Year After a Myocardial Infarction Are Related to Long‐Term All‐Cause Mortality: A SWEDEHEART Study Including 18 376 Patients / 2023 / Article in journal/ Journal of the American Heart Association (ahajournals.org) / 2023-09-05

Westergren, Jens; et al. / Acute exercise as active inference in chronic musculoskeletal pain, effects on gait kinematics and muscular activity in patients and healthy participants: a study protocol for a randomised controlled laboratory trial / 2023 / Article in Journal / diva2:1761922 / 2023-06-02

Tseli, Elena; et al. / Evaluation of content validity and feasibility of the eVISualisation of physical activity and pain (eVIS) intervention for patients with chronic pain participating in interdisciplinary pain rehabilitation programs / 2023 / Article in journal / diva2:1748334 / 2023-04-03

Rönnegård Ann-Sofie; et al. / The association between short-term, chronic localized and chronic widespread pain and risk for cardiovascular disease in the UK Biobank / 2022 / Article in journal / diva2:1677588 / 2022-08-15

Sjöberg Veronica; et al. / Effectiveness of the eVISualisation of physical activity and pain intervention (eVIS) in Swedish Interdisciplinary Pain Rehabilitation Programmes: study protocol for a registry-based randomised controlled clinical trial / 2022 / Article in journal / diva2:1652264 / 2022-04-28

Tseli, Elena; et al. / What Is the Effectiveness of Different Duration Interdisciplinary Treatment Programs in Patients with Chronic Pain? A Large-Scale Longitudinal Register Study / 2020 / Article in journal / diva2:1465022 / 2022-03-29

Lo Martire, Riccardo; et al. / Predictors of Sickness Absence in a Clinical Population With Chronic Pain / 2021 / Article in journal / diva2:1552714 / 2022-01-24

Sjöberg, Veronica; et al. / Wrist-Worn Activity Trackers in Laboratory and Free-Living Settings for Patients With Chronic Pain: Criterion Validity Study / 2021 / Article in journal / diva2:1516859 / 2022-01-13

Lo Martire, Riccardo; et al. / The value of interdisciplinary treatment for sickness absence in chronic pain: A nationwide register-based cohort study. / 2021 / Article in journal / diva2:1582864 / 2021-12-02

Lo Martire, Riccardo; et al. / Psychometric properties of Short Form-36 Health Survey, EuroQol 5-dimensions, and Hospital Anxiety and Depression Scale in patients with chronic pain / 2019 / Article in journal / diva2:1362727 / 2021-11-12

Owiredua, C.; et al. / The context matters: A retrospective analysis of life stage at chronic pain onset in relation to pain characteristics and psychosocial outcomes / 2020 / Article in journal / diva2:1503705 / 2021-11-12

Tseli, Elena; et al. / Prognostic factors for improved physical and emotional functioning one year after interdisciplinary rehabilitation in patients with chronic pain: Results from a national quality registry in Sweden / 2020 / Article in journal / diva2:1395802 / 2021-11-12

Samarbeten

Vi samarbetar med forskare från:

Örebro Universitet

Linköpings Universitet

Karolinska Institutet

Göteborgs Universitet

Finansiering

FORTE

Vetenskapsrådet

Personskadeförbundet RTP


Mer forskning vid Högskolan Dalarna

Forskargruppen för Mätteknik inom Idrott - Swedish Unit for Metrology in Sports (SUMS)

Forskning för folkhälsa och idrott, RePS

Forskning inom hälsa och välfärd

Senast granskad:
Ledare för forskargruppen
Linda Vixner
Docent medicinsk vetenskap
Senast granskad: