Fysisk aktivitet och rörelse hos personer med långvarig smärta

Målet med detta forskningsprojekt är att förbättra rehabilitering för personer med långvarig smärta. Projektet finansieras av FORTE och Vetenskapsrådet och datainsamlingen beräknas pågå under 2019.

Varför forskning om smärta?

Långvarig smärta i leder och muskler leder till fysisk och psykisk ohälsa. En viktig del av behandlingen är fysisk aktivitet/träning som anpassas till individens målsättningar, resurser och begränsningar. Moderna aktivitetsmätare som ser ut som vanliga armbandsklockor blir alltmer vanliga i forskning och utvecklig som rör fysisk aktivitet och träning för olika patientgrupper. Tyvärr finns få studier som har genomförts bland personer med långvarig smärta.

Befintlig forskning har visat att en del personer som lever med långvarig smärta förändrar sitt rörelsemönster och muskelaktivering. Men få studier visar hur fysisk aktivitet och träning påverkar dessa rörelsemönster.

Vem kan delta i projektet?

För att ta reda på hur rörelsemönster och muskelaktivering förändras hos personer med långvarig smärta behövs det, vid sidan av mätningar på personer som lever med långvarig smärta, även mätningar på friska smärtfria personer.

Hur kan jag bli deltagare?

Oavsett om du lever med långvarig smärta eller inte, innebär ett deltagande i forskningsprojektet att någon av projektets representanter kontaktar dig via telefon för att boka ett undersökningstillfälle i Högskolan Dalarnas laboratorium. Undersökningen beräknas ta cirka tre timmar.

Om du lever med långvarig smärta

Fysioterapeuter/sjukgymnaster inom primär- och specialistvård i Dalarnas län har fått information om projektet. Om du har ett besök inbokat på någon av dessa kliniker, kan du komma att få frågan om du är intresserad av att delta som forskningsperson. Din vårdkontakt noterar ditt namn och telefonnummer och du blir därefter kontaktad av en representant från projektet som kontrollerar om du matchar de urvalskriterier som projektet har för att delta som forskningsperson. Om du är intresserad av att delta och motsvarar kriterierna, bokas ett undersökningstillfälle in i Högskolan Dalarnas laboratorium (se nedan för adress).

Om du inte lever med långvarig smärta

Om du är intresserad av att delta som forskningsperson kan du kontakta representanter för projektet (se kontaktuppgifter nedan) som avgör om du motsvarar kriterierna för att delta och ett besök bokas in vid Högskolan Dalarnas laboratorium i Falun.

Försäkring och ersättning

Det kostar inget att delta i projektet och ingen ersättning betalas ut för dem som väljer att delta. Du kan få reseersättning. Du som deltar som forskningsperson i projektet är försäkrad under ditt besök vid Högskolan Dalarnas laboratorium genom Kammarkollegiets särskilda personskadeskydd.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Deltagande i projektet medför en liten risk för negativa följder eller bieffekter. Under mätningarna i Högskolans laboratorium finns en liten risk för ökad smärta i samband med fysisk aktivitet, samt en risk för obehagskänsla under tiden du bär ansiktsmasken. Du som forskningsperson kommer kontinuerligt tillfrågas om hur du upplever mätningarna och utrustningen och du kan när som helst avbryta undersökningen och/eller deltagande i projektet utan att ange orsak.

Projektet är granskat och godkänt av den Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Eventuella komplikationer, som till exempel ökad smärta eller obehagskänslor dokumenteras och rapporteras till såväl Etikprövningsnämnden som i kommande vetenskapliga publikationer.

Praktisk information

Du kommer att bli kontaktad via telefon eller e-post av en representant från projektet, Veronica Sjöberg eller Jens Westergren.

Vid undersökningstillfället

Vid undersökningen i laboratoriet kan det vara bra att ha kläder och skor anpassade för lättare fysisk aktivitet, gärna shorts. Före undersökningen ber vi dig ha ätit en ordentlig måltid samt att undvika nikotin minst en timme innan test.

Frukt, dryck och fika kommer att finnas tillgängligt efter undersökningstillfället.

Laboratoriet finns i friidrotts- och tennishallen, vid Högskolan Dalarna och Scandic hotell och har adress Högskolegatan 2 i Falun. Parkering finns i anslutning till Högskolan.

Du är varmt välkommen att kontakta någon av representanterna för projektet

Veronica Sjöberg, Doktorand Medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna.
E-post: vsj@du.se Telefon: 023-77 87 57

Jens Westergren, Doktorand Idrotts- och hälsovetenskap, Högskolan Dalarna.
E-post: jws@du.se Telefon: 023-77 80 69.

Forskningshuvudman (som är ytterst ansvarig för projektet) är Högskolan Dalarna. Ansvariga forskare är Björn Äng, medicine doktor och professor i Medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna och Linda Vixner, medicine doktor och lektor i Medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna.

Hur går undersökningen till?

Vid undersökningen som beräknas ta cirka tre timmar kommer du först att få besvara ett frågeformulär med frågor om ditt nuvarande hälsotillstånd, din bakgrundsinformation såsom ålder, yrke etc., samt frågor som berör smärta. Därefter kommer du att få utföra olika typer av lätt till måttlig fysisk aktivitet i labbet under fyra faser. Därefter kommer du att få med dig några aktivitetsmätare hem för att använda i din vardag under tre dagar.

I labbet

Fas 1

Fas 1 innebär att du går en förutbestämd sträcka (cirka 20 meter) på tre olika sätt:

 • vanlig gång med självvald fart
 • gång med ökad fart
 • gång med självvald fart då du samtidigt utför en enklare minnesuppgift
  Du får tydliga instruktioner inför varje moment.

Du får tydliga instruktioner inför varje moment.

Fas 2

I fas 2 lottas du till en grupp där du antingen:

 • genomför en pulshöjande fysisk aktivitet på stationär motionscykel i 30 minuter (ansträngningsgrad: lätt till ansträngande)
 • vilar motsvarande tid (30 minuter).

Under testerna kommer du att bära små mätsensorer (som har en storlek som motsvarar en mindre tändsticksask) som placeras på fotleder, handleder och bröstkorg med hjälp av ett elastiskt band. Du kommer även att få självhäftande yt-elektroder på huden över ländryggens muskulatur. Dessa mätsensorer registrerar din fysiska aktivitet, muskelaktivitet och ditt rörelsemönster när du går.

Fas 3

Fas 3 innebär samma mätningar som vid fas 1, det vill säga gång med självvald fart, med ökad fart, och gång med en enklare minnesuppgift. Efter fas 3 tas såväl mätsensorer som yt-elektroder bort.

Fas 4

Under fas 4 kommer din utandningsluft att mätas via en ansiktsmask under 10 minuters vila och under 20 minuter då du går på ett gångband. Ansiktsmasken (som täcker näsa och mun, men inte ögon) mäter syre och koldioxid.

Här kompletteras också utrustningen med två aktivitetsmätare runt handleden som ser ut som vanliga klockor, samt liknande mätare som fästs runt midjan med smalt elastiskt band.

Efter gången på gångbandet avslutas testerna i laboratoriet.

I hemmet

Denna del av försöket innebär att du fortsätter bära de två aktivitetsmätarna (klockorna) som sitter runt handlederna, samt den som sitter runt midjan, under tre dagar. Under dessa dagar ska du röra dig och leva precis som vanligt.

Efter undersökningen

Efter tre dagar returnerar du dessa aktivitetsmätare till Högskolan Dalarna genom att posta i ett frankerat kuvert som du får med dig hem från laboratoriet.

Vid undersökningen som beräknas ta cirka tre timmar kommer du först att få besvara ett frågeformulär med frågor om ditt nuvarande hälsotillstånd, din bakgrundsinformation såsom ålder, yrke etc., samt om fysisk aktivitet. Därefter kommer du få utföra olika typer av lätt till måttlig fysisk aktivitet i labbet under fyra faser. Därefter kommer du att få med dig några aktivitetsmätare hem för att använda i din vardag under tre dagar.

I labbet:

Fas 1

Fas 1 innebär att du går en förutbestämd sträcka (cirka 20 meter) på tre olika sätt:

 • vanlig gång med självvald fart
 • gång med ökad fart
 • gång med självvald fart då du samtidigt utför en enklare minnesuppgift

Du får tydliga instruktioner inför varje omgång.

Fas 2

I fas 2 lottas du till en grupp där du antingen

 • genomför en pulshöjande fysisk aktivitet på stationär motionscykel i 30 minuter (ansträngningsgrad: lätt till ansträngande)
 • vilar motsvarande tid (30 minuter)

Under testerna kommer du att bära små mätsensorer (som har en storlek som motsvarar en mindre tändsticksask) som placeras på fotleder, handleder och bröstkorg med hjälp av ett elastiskt band. Du kommer även få självhäftande yt-elektroder på huden över ländryggens muskulatur. Dessa mätsensorer registrerar din fysiska aktivitet, muskelaktivitet och ditt rörelsemönster när du går.

Fas 3

Fas 3 innebär samma mätningar som vid fas 1, det vill säga gång med självvald fart, gång med ökad fart och gång med enklare minnesuppgift. Efter fas 3 tas såväl mätsensorer som yt-elektroder bort.

Fas 4

Under fas 4 kommer din utandningsluft att mätas via en ansiktsmask under 10 minuters vila och under 20 minuter då du går på ett gångband. Ansiktsmasken (som täcker näsa och mun, men inte ögon) mäter syre och koldioxid.

Här kompletteras också utrustningen med två aktivitetsmätare runt handleden som ser ut som vanliga klockor, samt liknande mätare som fästs runt midjan med smalt elastiskt band.

Efter gången på gångbandet avslutas testerna i laboratoriet.

I hemmet

Denna del av försöket innebär att du fortsätter bära de två aktivitetsmätarna (klockorna) som sitter runt handlederna, samt den som sitter runt midjan, under tre dagar. Under dessa dagar ska du röra dig och leva precis som vanligt.

Efter undersökningen

Efter tre dagar returnerar du dessa aktivitetsmätare till Högskolan Dalarna genom att posta i ett frankerat kuvert som du får med dig hem från laboratoriet.

Så här kan det se ut vid en undersökning

person med ansiktsmaskperson med sensorerperson på motionscykelsko med en mätsensor på

Vad händer med mina uppgifter?

All insamlad data från din undersökning kommer att kodas och förvaras på Högskolan Dalarnas lösenordskyddade dataserver. En kodlista kommer att upprättas och förvaras skiljt från insamlad data i låst skåp på Högskolan Dalarna. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Personuppgiftsansvarig är Högskolan Dalarna.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Högskolan Dalarnas dataskyddsombud genom att mejla dataskydd@du.se.

De handledsburna aktivitetsmätare som används i projektet är av den typ som säljs i affärer och används av många personer i syfte att bland annat, följa sin träning eller fysiska aktivitet. Företagen som tillverkar dessa ”klockor” (till exempel Fitbit, Polar) samlar in och lagrar alla användares personuppgifter (kön, ålder, puls, antal steg och så vidare) och tillämpar egna riktlinjer för detta. Ibland flyttas sådana uppgifter mellan länder som lyder under olika reglerad lagstiftning om hur personuppgifter får hanteras. Den information som projektansvariga kommer lägga in i företagens applikationer är din kroppslängd, vikt, kön och mätarnummer (ej namn eller personnummer).

Hur länge sparas mina uppgifter?

De uppgifter som samlas om dig kommer lagras på Högskolan Dalarnas dataserver i tio år efter projektets avslut och kommer endast att användas på det sätt som gett ditt samtycke till. Om du vill ångra ditt samtycke ska du kontakta dataskydd@du.se.

De uppgifter vi samlar om dig kommer användas för statistiska beräkningar om aktivitetsmätarnas användbarhet samt att undersöka muskelaktivitet och rörelsemönster hos personer med långvarig smärta. All presentation av projektets resultat kommer vara på gruppnivå och inga enskilda forskningspersoner kommer kunna identifieras.

Senast granskad:

Kontaktpersoner

Jens Westergren
Doktorand, ansvarig för rekrytering/datainsamling
Veronica Sjöberg
Doktorand, ansvarig för rekrytering/datainsamling

Projektansvariga

Björn Äng
Professor medicinsk vetenskap
079-060 73 85, bjorn.ang@regiondalarna.se
Linda Vixner
Docent medicinsk vetenskap

Reportage

 

Till nyhetsarkivet
Senast granskad: