Forskningsprojekt: Långvarig smärta och utveckling av hjärtkärlsjukdom

Projektledare
Johan Ärnlöv
Deltagare
Ann-Sofie Rönnegård
Björn Äng
Christoph Nowak, Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Kan det finnas ett samband mellan långvarig smärta och hjärtkärlsjukdom? Det finns forskningsresultat som stödjer teorin att långvarig smärta kan leda till hjärtkärlsjukdom, men området är fortfarande till stora delar outforskat. Syftet med forskningsprojektet är därför att undersöka om det finns ett samband mellan långvarig smärta och hjärtkärlsjuklighet, och att försöka identifiera underliggande faktorer förklarar dessa samband.
Det finns flera tänkbara anledningar till att långvarig smärta i sig skulle kunna orsaka hjärtkärlsjuklighet. Långvarig smärta aktiverar kroppens stressystem, med ökning av hjärtfrekvens och blodtryck som följd. Nyare studier har visat på en ökad låggradig inflammation i blod och cerebrospinalvätska vid långvarig smärta, och inflammation är en viktig orsak till en ökad åderförkalkning.
Vi kommer att undersöka hur sambandet mellan långvarig smärta och hjärtkärlsjuklighet ser ut. Vi kommer också undersöka betydelsen av samsjuklighet, som till exempel diabetes, ångest, depression och sömnstörningar, liksom medicinering, fysisk aktivitet, fetma, inflammation, socioekonomiska faktorer och genetik.
För att undersöka detta kommer vi att använda oss av ett svenskt smärtregister (Nationella Registret över Smärtrehabilitering, NRS) med 60 000 studiedeltagare med långvarig smärta, och en mycket stor brittisk studie (UK Biobank) med en halv miljon studiedeltagare. Högskolan Dalarna har en unik forskningsmiljö med flera andra register som har kopplats samman, till exempel patientregistret och läkemedelsregistret. Det ger mycket goda möjligheter att besvara våra frågeställningar.
Långvarig smärta är en av sjukvårdens stora utmaningar. En ökad förståelse för samsjuklighet, prognos och hur man kan identifiera patienter med ökad risk för hjärtkärlsjuklighet skulle ha stor klinisk betydelse.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
CKF
Publikationer