eVIS-projektet: utvärdering av eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta (eVIS) som tillägg till multimodal smärtrehabilitering.

eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta (eVIS) är en systematiskt utvecklad behandling, tänkt som ett tillägg till multimodal smärtrehabilitering.

Att leva med långvarig smärta innebär också att leva med negativa fysiska, mentala och sociala konsekvenser som till exempel sömnsvårigheter, nedsatt fysisk kapacitet och minskad livskvalitet. Man räknar med att ungefär 20% av den svenska befolkningen lever med långvarig smärta. Multimodal rehabilitering (MMR) är en behandlingsmetod som utvecklats främst för de patienter som har komplext rehabiliteringsbehov och innebär att ett team av flera yrkesprofessioner (fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog och så vidare) planerar och genomför behandlingsåtgärder. Genom att under en behandlingsperiod, samtidigt påverka flera faktorer som orsakar och vidmakthåller smärttillståndet är tanken att förbättra möjligheterna att bryta mönster för ett mer välfungerande liv.

Potential för vidare förbättringar

Trots att forskning visar att det finns måttligt starkt vetenskapligt stöd för att MMR ger bättre långtidseffekter jämfört med enstaka behandlingsåtgärder (till exempel endast läkemedelsbehandling) vet vi att det finns utrymme att individanpassa MMR för att ytterligare förbättra behandlingseffekten.

En viktig del av MMR är fysisk aktivitet och träning som har visat sig ha positiva effekter på smärtintensitet, men också på negativa fysiska, mentala och sociala konsekvenser av att leva med långvarig smärta. Det finns olika skäl till att friska personer har svårt att vara regelbundet fysiskt aktiva och detta gäller även personer som lever med smärta. Studier har visat att när verktyg som till exempel aktivitetsmätare och möjlighet att själv följa och utvärdera sin fysiska aktivitet, läggs till i behandlingen, har detta potential att ytterligare underlätta att patienten håller sig till de den behandling och de råd hen fått.

Med stöd i detta har eVIS utvecklats. eVIS består av tre delar: insamling av data, visualisering av data och kommunikation mellan patient och MMR-team. 

 1. Insamling av data. I eVIS samlas data in på två sätt. Med hjälp av en handledsburen aktivitetsmätare, samlas information in om patientens fysiska aktivitetsnivå in. I eVIS är det antal steg per dag som samlas in och automatiskt förs över till en webbapplikation som heter PATRON. I PATRON registrerar patienten sin smärtintensitet (0-10), i vilken utsträckning smärtan påverkar dagliga aktiviteter (0-10) och sin eventuella läkemedelskonsumtion. Dessa registreringar tar 2-3 minuter att genomföra.
 2. Visualisering. Insamlad data visualiseras på olika sätt i PATRON. Till exempel kan användaren se sin fysiska aktivitet (aktivitet) och sina registreringar (påverkan, smärta) visualiserad över en dag, en vecka och över en längre period (28 dagar). Denna information kan hjälpa patienten och behandlingsteamet att dels följa hur fysisk aktivitet fungerar för den enskilda patienten, dels möjliggöra unik information om hur de olika faktorerna påverkar varandra. Patientens eventuella läkemedelskonsumtion visualiseras i en nedladdningsbar rapport där läkemedlets namn, beredningsform, styrka och dos anges.

  Bild-dagligt-aktivitetsmål-diagram.png
  Exempelbild på insamlad data som visualiseras i PATRON.
 3. Kommunikation. Med stöd i insamlad och visualiserad information om patientens fysisk aktivitet, smärtintensitet, påverkan på dagliga aktiviteter och eventuella läkemedelskonsumtion kan patienten och behandlingsteamet på ett fördjupat sätt och över tid, identifiera hinder och förutsättningar för att nå och bibehålla en för individen fördelaktig fysisk aktivitetsnivå.

I eVIS-projektet är målet att genom en så kallad register-baserad randomiserad klinisk studie, undersöka om eVIS som tillägg till MMR, ytterligare kan förbättra hälsan för de som genomgår MMR (jämfört med de som erhåller endast MMR). eVIS har utvecklats i flera steg tillsammans med patienter, fysioterapeuter och läkare, vilket givit oss möjlighet att utveckla och förbättra eVIS både utifrån eVIS olika delar, men också utifrån grad av upplevd nytta, grad av genomförbarhet i klinik och användarvänlighet.

Läs gärna mer om tidigare studier här

Hur undersökningen går till

För att undersöka om eVIS som tillägg till MMR har potential att förbättra resultatet av MMR, kommer cirka 400 patienter som ska inleda MMR inom svensk primärvård- och specialistvård ingå i studien. För att kunna dra säkra slutsatser, delas patienterna slumpvis in i två grupper (behandlingsgrupp eller kontrollgrupp) där patienterna delta i studien under sex månader.

Behandlingsgruppen får förutom den MMR-behandling som enheten erbjuder, även ett tillägg av eVIS. Kontrollgruppen följer enhetens MMR-behandling.

Studien innebär att dels data från eVIS samlas in, dels att data från sex svenska kvalitetsregister hämtas. De register som är aktuella är:

 • Nationellt register över smärtrehabilitering
 • Mikrodata för analys av socialförsäkringen (Försäkringskassan)
 • Patientregistret
 • Läkemedelsregistret
 • Inkomst- och taxeringsregistret
 • Registret över befolkningens utbildning

 

Senast granskad:
Ansvarig forskare
Linda Vixner
Docent medicinsk vetenskap
Medarbetare
Elena Tseli
Universitetslektor medicinsk vetenskap
Veronica Sjöberg
Universitetslektor medicinsk vetenskap
MMR-enheter som deltar i studien
 • Svenska Rygginstitutet
 • Specialiserad smärtrehabilitering, Ängelholms sjukhus, Region Skåne
 • Smärtrehab Västmanland, Region Västmanland
 • Smärtmottagning Rehabilitering Hässleholms sjukhus, Region Skåne
Senast granskad: