Veronica Sjöberg

Personlig presentation av Veronica Sjöberg

Universitetslektor medicinsk vetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd
Fil dr Vårdvetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Mitt avhandlingsarbete innebar att utveckla och utvärdera en tilläggsbehandling till multimodal smärtrehabilitering; Development and validation of the eVISualisation (eVIS)-intervention in patients with chronic pain i projektet eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta (eVIS).

Andra profilsidor

Bakgrund

Leg. fysioterapeut 

Fil.dr Vårdvetenskap

Undervisning

Undervisning på grundnivå: 

- Undervisning i färdighetsträning i sjuksköterskeprogrammet. Det gäller framförallt färdighetsträning i att undersöka vitalparametrar samt ergonomi och förflyttningsteknik. 

- Föreläser om akut och långvarig smärta 

Undervisning på avancerad nivå

- Kursansvarig för kursen "Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling", 15 hp. 

- Föreläser om akut och långvarig smärta i relation till olika specialistutbildningar så som barnmorskeprogrammet, distriktssköterskeprogrammet samt i fristående kurser. 

- Undervisning i färdighetsträning gällande sensorisk smärtlindring vid förlossning 

Kursansvar

Forskning

Den forskning som jag är involverad är en del av forskargruppen DU/Pains arbete. Specifikt täcker de studier som ingår i min avhandling, delstudier som syftar till att både utveckla och utvärdera en ny intervention tänkt som ett tillägg till multimodal rehabilitering för personer med långvarig smärta.

Interventionen, eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta (eVIS) består av en handledsburen aktivitetsmätare och en webbapplikation där användaren dagligen rapporterar upplevelse av smärtans intensitet, smärtans påverkan på dagliga aktiviteter och eventuell läkemedelskonsumtion. Interventionen utgör dels möjlighet att integrera objektiv rörelsemätning i rehabiliteringsprogrammet, men också att med hjälp av beteendemedicinska tekniker, underlätta både för patient och för vårdgivaren att hjälpa patienten till en individuellt anpassad fysisk aktivitetsnivå. 

I delstudie 1 utvärderades den handledsburna aktivitetsmätaren och dess kritierievaliditet för mätning av hjärtfrekvens, steg/dag och energiförbrukning. Utvärderingen genomfördes i Högskolan Dalarnas rörelselaboratorium. 

I delstudie 2 utvecklades interventionen med hjälp av personer med långvarig smärta, vårdpersonal och forskare. Med bas i dessa personers expertkunskaper utvecklades interventionen både vad gäller innehåll och användarvänlighet. Därefter undersöktes interventionens validitet gällande enkelhet, säkerhet och relevans. Avslutningsvis utvärderades eVIS kliniska genomförbarhet genom att fysioterapeuter och patienter fick prova interventionen under en kortare tid.  

Delstudie 3 initierades under hösten 20121 och kommer utvärdera genomförbarheten av en större register-baserad randomiserad kontrollerad studie där interventionens effektivitet kommer att undersökas. 

Publikationer