Kurs AMC288

Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • ingående beskriva centrala långsiktiga anpassningar i organ och vävnader som följer av regelbunden fysisk aktivitet, med betydelse för att främja hälsa och förebygga sjukdom
  • beskriva samband mellan fysisk aktivitet och hälsa vid en vald diagnos eller sjukdomsgrupp genom att självständigt konstruera frågeställning, genomföra systematisk litteratursökning, kritiskt granska vetenskaplig litteratur samt sammanställa, analysera och diskutera fynden utifrån frågeställning, genomförande och klinisk relevans
  • jämföra och kritiskt diskutera olika mät- och utvärderingsmetoder för fysisk aktivitetsnivå och fysisk prestationsförmåga, utifrån aspekter som tillämpbarhet i forskning och klinik samt validitet och reliabilitet
  • utifrån vetenskaplig evidens beskriva hur fysisk träning kan utformas beroende på de fysiologiska anpassningar som eftersträvas, och diskutera hur träningen kan anpassas till individen med beaktande av faktorer som hälsotillstånd, ålder och kön
  • praktiskt tillämpa olika typer av rörelseövningar och diskutera anpassningar i utförande utifrån syfte och individuella förutsättningar
  • med stöd i vetenskaplig litteratur och egen erfarenhet reflektera kring den roll fysioterapi och fysisk aktivitet kan ha, idag och i framtiden, för att nå nationella och globala mål inom folkhälsa och hållbar utveckling
  • med stöd i relevant teoribildning identifiera hinder och underlättande faktorer för implementering av nya arbetssätt i klinisk verksamhet samt presentera och motivera tillämpbara modeller för implementering i ett tänkt projekt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 150 hp på grundnivå, varav minst 60 hp inom huvudområdet fysioterapi eller idrotts- och hälsovetenskap inklusive minst 15 hp anatomi och fysiologi
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3GLH
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet