Så görs urvalet

När det finns fler behöriga sökande än vad det finns platser till utbildning fördelas platserna genom urval.

Meritvärdering

Om du är behörig, det vill säga har de förkunskaper som krävs för en viss utbildning, kommer dina meriter att värderas inför urvalet. Med meritvärdet konkurrerar du sedan om utbildningsplatserna.

Meritvärdet är en slags poäng som räknas fram med dina meriter som grund, till exempel ditt gymnasiebetyg, resultat från högskoleprov och tidigare högskolepoäng.

Betygsurval

Bland de sökande som har gymnasiebetyg eller studieomdöme görs urvalet i tre grupper, BI, BII och BF. Vilken grupp du prövas i hänger ihop med din utbildningsbakgrund.

Betygsgrupp BI
Här ingår de som söker på sitt betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning och som inte behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.

Betygsgrupp BII
Här ingår de som läst in enstaka eller flera kurser på komvux för behörighet eller meritpoäng, efter att de fick sin gymnasieexamen eller sitt slut- eller avgångsbetyg.

Grupp BF
Här ingår de som har folkhögskoleutbildning och som har fått ett intyg om grundläggande eller allmän behörighet där det också ingår ett studieomdöme.

Läs gärna mer om betygsurval på antagning.se och i vår lokala antagningsordning.

Högskoleprov (HP)

Provurval används vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare. Provurvalet baseras på resultat från högskoleprovet. Högskoleprovsresultat får vara högst åtta år gammalt och måste ha minst 0,05 poäng.

Poängurval - antal akademiska poäng (APG)

Vid urval till utbildning på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare grundar sig urvalet på antalet högskolepoäng från 1 upp till 165 akademiska poäng, avklarade till och med sista anmälningsdag.

Poängurval - antal akademiska poäng (APA)

Vid urval till utbildning på avancerad nivå grundar sig urvalet på antalet högskolepoäng från 30 upp till 285 akademiska poäng, avklarade till och med sista anmälningsdag.

Övriga behöriga sökande (ÖS)

Den som inte har något meritvärde enligt ovan placeras i urvalsgruppen "Övriga sökande". Det gäller till exempel den som har läst på folkhögskola men saknar studieomdöme, har betyg som inte kan poängberäknas eller som beviljats reell kompetens. Ingår du i den här gruppen kommer du att rangordnas efter det lottnummer som slumpas fram för varje sökande.

Sen anmälan (SA)

Anmälan som kommit in efter sista anmälningsdag rangordnas efter det datum de kommit in och meritvärderas inte.

Kurser med platsgaranti (PG)

Till kurser med platsgaranti antas alla behöriga sökande som kommit in med sin anmälan i tid. 

Urval - av högskolan bestämda urvalsgrunder

Högskolan får bestämma andra urvalsgrunder och vilken platsfördelning som kan göras. Om andra urvalsgrunder används på en utbildning ska information om det finnas tillgängligt på utbildningens webbsida.

Vid lika meritvärde

Om två eller flera sökande har samma meritvärde sker maskinell lottning.

Vill du veta mer om urval?

Besök sidan om platsfördelning och urval på antagning.se. Se även vår lokala antagningsordning.

Senast granskad: