Så görs urvalet

När det finns fler behöriga sökande än vad det finns platser till utbildning fördelas platserna genom urval.

Meritvärdering

Om du är behörig, det vill säga har de förkunskaper som krävs för en viss utbildning, kommer dina meriter att värderas inför urvalet. Med meritvärdet konkurrerar du sedan om utbildningsplatserna.

Meritvärdet är en slags poäng som räknas fram med dina meriter som grund, till exempel ditt gymnasiebetyg, resultat från högskoleprov och tidigare högskolepoäng.

Betygsurval

Bland de sökande som har gymnasiebetyg eller studieomdöme görs urvalet i tre grupper, BI, BII och BF. Vilken grupp du prövas i hänger ihop med din utbildningsbakgrund.

Betygsgrupp BI
Här ingår sökande som har gymnasieexamen och andra sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar.

Betygsgrupp BII
Här ingår sökande som har gymnasieexamen och andra sökande som har kompletterat.

Grupp BF
Här ingår sökande som har studieomdöme från folkhögskola.

Provurval - högskoleprov (HP)

Provurval används vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare. Provurvalet baseras på resultat från högskoleprovet. För att delta i provurvalet måste alla behörighetskrav vara uppfyllda. Högskoleprovsresultat får vara högst fem år gammalt och måste ha resultat 0,05 poäng eller högre.

Poängurval - antal akademiska poäng (APG)

Vid urval till utbildning på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare grundar sig urvalet på antalet avklarade poäng upp till 165 akademiska poäng, tagna till och med sista anmälningsdag.

Poängurval - antal akademiska poäng (APA)

Vid urval till utbildningar på avancerad nivå deltar samtliga sökande i gruppen som senast sista anmälningsdag har minst 30 akademiska poäng. Meritvärderingen grundar sig på antalet avklarade poäng upp till 285 akademiska poäng, tagna till och med sista anmälningsdag.

Övriga behöriga sökande (ÖS)

Den som inte har något meritvärde enligt ovanstående, men ändå anses behörig, placeras i urvalsgruppen "Övriga sökande". Det gäller till exempel den som har läst på folkhögskola men saknar studieomdöme, har betyg som inte kan poängberäknas eller som beviljats reell kompetens. Urvals-gruppen tilldelas endast obesatta platser. För att öka chanserna att antas till den sökta utbildningen bör man göra högskoleprovet.

Sen anmälan (SA)

Anmälan som kommit in efter sista anmälningsdag rangordnas efter det datum de kommit in och meritvärderas inte.

Efteranmälan (EA)

Anmälan som inkommit efter urval 2 kontrolleras beträffande grundläggande och särskild behörighet, men meritvärderas inte. Anmälningarna rangordnas efter det datum de inkommit.

Kurser med platsgaranti (PG)

Till kurser med platsgaranti antas alla behöriga sökande som kommit in med sin anmälan i tid. Du måste dock uppfylla både den grundläggande och eventuella särskilda behörighet som krävs.

Urval - av högskolan bestämda urvalsgrunder

Högskolan får bestämma andra urvalsgrunder och vilken platsfördelning som kan göras. Om andra urvalsgrunder används på en utbildning ska information om det finnas tillgänligt på utbildningens sida.

Vid lika meritvärde

Om två eller flera sökande har samma meritvärde sker maskinell lottning.

Vill du veta mer om urval?

Besök sidan om platsfördelning och urval på antagning.se

Senast granskad: