Forskargrupp DU/Pain

Det långsiktiga målet för vår grupp är att utveckla och implementera kunskaper och kompetenser för att möta morgondagens utmaningar med prevention, diagnostisering och rehabilitering för patienter som drabbas av långvarig muskuloskeletal smärta.

Vår smärtgrupp vid Högskolan i Dalarna (DU/Pain) – är en forskargrupp inom RePS som innehåller flera olika externfinansierade forskningsprojekt. Vårt fokus är långvarig smärta som är ett stort folkhälsoproblem som medför personligt lidande och enorma samhällskostnader.

Ungefär 1,5 miljarder människor runtom i världen lider idag av långvarig smärta, och antalet tenderar att öka. Inom EU beräknas exempelvis kostnaderna för långvarig smärta vara ungefär 560 miljarder dollar, motsvarande 5 200 miljarder kronor. Det kan jämföras med Sveriges totala bruttonationalprodukt, BNP, som år 2018 uppgick till 4 834 miljarder kr.

I våra projekt hanterar vi ett brett utbud av vetenskapliga metoder som hanterar såväl laboratorie- och registerbaserad forskning som kliniska studier. Vår grupp är tvärvetenskaplig (fysioterapeuter, läkare, psykologer, arbetsterapeuter och ingenjörer), med deltagare både från Högskolan Dalarna men även från Örebro Universitet, Linköpings Universitet, Karolinska Institutet samt Göteborgs Universitet. Vi arbetar aktivt för att förstå och kritiskt utvärdera hälsorelaterade utfallsvariabler ur ett translationellt och biopsykosocialt perspektiv

I den registerbaserade forskningen har vi under en längre tid arbetat med att bygga upp databasen FRIDA (For Research In DAlarna), namngiven efter Frida Khalo. Databasen omfattar ungefär 40.000 personer med långvarig smärta där information från det Nationella Registret över Smärtrehabilitering, NRS med information från bland annat Försäkringskassans register samt några register från Socialstyrelsen, bland annat Läkemedelsregistret och Patientregistret, samt register från SCB som rör inkomst och utbildning.

I vår laboratorieforskning använder vi Högskolan Dalarnas Idrotts- och hälsolaboratorium där flertalet tester av fysisk prestation och funktion kan genomföras. Ett längre reportage om vår forskargrupp finns att läsa i SENS nr 2, 2020.

Till reportaget i SENS

Pågående forskningsprojekt

Fysisk aktivitet och rörelse hos personer med långvarig smärta

Validering av eVIS- ett projekt för att främja fysisk aktivitet

eVIS-projektet: utvärdering av eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta (eVIS) som tillägg till multimodal smärtrehabilitering

Senast granskad: