Smärta

Smärta är något som alla upplevt vid något tillfälle i livet och som de flesta förknippar med obehag. Smärta har många nyanser, är komplext och är svårt att både beskriva och behandla, det är ett svårfångat fenomen helt enkelt.


Vad är smärta?

För att bättre kunna förmedla något om smärtans nyanser och komplexitet, samt med förhoppningen om att det ska leda till bättre bedömning och behandling av dem som lider av smärta har nyligen en ny definition av smärta tagits fram:

Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förknippad med vävnadsskada, hot om vävnadsskada eller en upplevelse som kan liknas vid denna.

Smärta är alltid en individuell upplevelse och en persons beskrivning av sin smärtupplevelse ska alltid respekteras. Smärta har ofta en bra funktion, exempelvis genom att agera som varningssignal vid fara om skada, så kallad akut smärta. Smärta kan även ibland utvecklas till ett eget sjukdomstillstånd, så kallad långvarig (kronisk) smärta. Det påverkar både funktionsförmåga och socialt och psykologiskt välbefinnande.

Varför upplever vi smärta olika?

Erfarenheter i livet lär oss vad smärta innebär. Smärta är nödvändigt för vår överlevnad. Genom att varningssignaler skickas ut när man exempelvis lägger en hand på en varm platta lär man sig att undvika stark värme. Själva upplevelsen av smärta skapas när varningssignalen når hjärnan och blandas med tankar och känslor. Hur, och hur snabbt personer reagerar på olika signaler varierar. Det gör att smärttröskeln mellan oss människor är olika och vi upplever smärta på olika sätt.

Tankar och känslor kan påverka din upplevelse av smärta. Exempelvis om du tidigare har skadat sin fot ordentligt och får en ny skada på samma ställe, kan den smärtan upplevas värre än vad skadan egentligen är. Det beror på att du kopplar på tankarna om hur illa det var förra gången och vilka problem som skadan orsakade då.

Akut- och långvarig smärta, vad är det för skillnad?

Akut smärta är det du upplever när kroppen skickar upp varningssignaler till din hjärna om att det finns risk för att du kommer skada dig eller att något har gått sönder. Det flesta människor tänker därför på smärta som ett symtom på exempelvis en skada eller en sjukdom. De senaste åren har den sortens smärta uppmärksammats, den smärta som finns kvar flera månader efter att den ursprungliga skadan är läkt. Nyligen erkändes långvarig smärta som ett helt eget sjukdomstillstånd av Världshälsoorganisationen (WHO), det innebär ett stort skifte som får betydelse för hur långvarig smärta ska behandlas.

Hur behandlas långvarig smärta?

För personer som har fått diagnosen långvarig smärta är det sannolikt att smärtan kommer följa med genom livet. Det viktigaste blir då att lära sig att leva med smärtan och fortsätta att leva ett liv som känns meningsfullt, vilket fortfarande är möjligt. i dag ger multimodal smärtrehabilitering (MMR) bättre långtidseffekter jämfört med enstaka behandlingsåtgärder (till exempel endast läkemedelsbehandling). Det innebär att flera olika professioner arbetar i team tillsammans med patienten, till exempel med läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, psykologer och arbetsterapeuter. Forskning har visat att det är mer effektfullt att sätta upp mål för rehabiliteringen tillsammans och jobba i team än var för sig med patienten, men att det fortfarande finns ett behov av att ytterligare förbättra MMR för att kunna ge patienter ännu bättre vård.

Senast granskad:
Kontakt
Linda Vixner
Docent medicinsk vetenskap
Senast granskad: