Forskarkurs FVV222H

Allmänvetenskaplig introduktionskurs

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse

  •  ha kännedom om vetenskapsteori och dess utveckling i form av vetenskapsteoretiska grundbegrepp och olika vetenskapsteoretiska positioner
  • redogöra för kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska utgångspunkter för olika metodologiska val i relation till det egna avhandlingsprojektet
  • ha kännedom om öppen vetenskap (open science)

Färdighet och förmåga

  • upprätta en stående sökstrategi för ett specifikt uppsatt syfte
  • upprätta datahanteringsplan

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera forskningsetiska problem i olika studiedesigner och relatera till svenska forsknings- och forskaretiska regler och riktlinjer
  • visa medvetenhet om forskarens etiska ansvar och etiska aspekter knutet till eget och andras vetenskapliga studier inklusive ur ett datahanteringsperpektiv och tillhörande lagstiftning