Forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Här får du som doktorand och handledare stöd och vägledning i forskarutbildningen.

Forskarutbildningen i ämnet vårdvetenskap inom området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik syftar till att utveckla doktoranders förmåga och färdigheter i att ta fram underlag för evidensbaserad kunskap, hur kunskap kan implementeras i hälso- och välfärdssektorn, och hur tillämpningen kan utvärderas.

Forskarutbildningsämnet vårdvetenskap

Utbildningen leder till en licentiatexamen eller doktorsexamen i vårdvetenskap som är ett tvärdisciplinärt ämne där forskningen rör:

  • hälsorelaterade behov och problem
  • processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk, psykisk och social hälsa och ohälsa i olika sammanhang och miljöer.

Studieområdet är brett och kan till exempel omfatta hälsa och livskvalitet hos personer och deras anhöriga, upplevelser av vård, omsorg eller stöd, effekter av insatser, vård- och omsorgspersonalens situation samt hälso- och sjukvårdens eller omsorgens organisering och ledning. 

Området hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Området hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik omfattar individens och samhällets insatser för att främja människors hälsa och sociala villkor samt utveckling av hälso- och välfärdsarbete. Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete innebär att bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap vägs samman med professionell erfarenhet och den enskilde brukarens/klientens/patientens situation, erfarenhet och önskemål vid beslut om insatser.

Mål för utbildningen

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning. Den ger också en specialistkunskap inom ett specifikt forskningsområde. Forskarutbildningen inom området hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik syftar till att utveckla doktorandernas kompetens att ta fram underlag för evidensbaserad kunskap och fylla identifierade kunskapsluckor, genom:

  • originalstudier
  • sammanställning och kritisk granskning av identifierad vetenskaplig kunskap
  • implementering av evidensbaserad kunskap i hälso- och välfärdssektorn
  • utvärdering av tillämpningen.

Forskarutbildningen syftar alltså till att utveckla doktorandernas kompetens att ta fram underlag för evidensbaserad kunskap och fylla identifierade kunskapsluckor.

Antagning som doktorand

Ansökan från potentiell doktorand kan ske genom att personen söker en utannonserad doktorandanställning eller att personen har intyg på finansiering, motsvarande två års forskarutbildning på heltid till licentiatexamen eller fyra års forskarutbildning på heltid till doktorsexamen via finansiering inom ramen för anställning hos extern arbetsgivare.  

Process fram till antagning (pdf)

Blankett: Finansieringsintyg mall för Doktorsexamen (.doc)

Anställning som doktorand 

Det finns en tydlig tidsram för hur länge du kan ha din anställning som doktorand. Doktorandanställningen är en tidsbegränsad anställning som regleras i Högskoleförordningens femte kapitel. Den sammanlagda anställningstiden är fyra års heltid för studier som leder till doktorsexamen och två år för en licentiatexamen.

Ta del av praktiska tips som är en vägledning för dig som är anställd som doktorand vid högskolan.

Anställning som doktorand

Allmän och individuell studieplan

Forskarutbildningens krav, upplägg och examination styrs utav den allmänna studieplanen. Som tillägg till den har varje doktorand en egen individuell studieplan som fastställs av prefekt senast 3 månader efter startdatum för forskarstudierna. Den individuella studieplanen omfattar en forskningsplan för licentiatuppsatsen eller avhandlingsarbetet, planerad handledning för det kommande året, tänkta kurser under forskarutbildningen och planerad aktivitetsgrad för hela forskarutbildningen.

Allmän studieplan Vårdvetenskap (pdf) (Gäller för doktorander antagna innan den 1 januari 2023)

Allmän studieplan för forskarutbildningsämnet vårdvetenskap (pdf) (Gäller för doktorander antagna efter den 1 januari 2023)

Allmän studieplan för forskarutbildningsämnet vårdvetenskap (pdf) (Gäller för doktorander antagna efter den 26 mars 2024) 

Individuell studieplan (pdf)
(OBS! Denna fil går inte att öppna i webbläsare. 1) Högerklicka och välj "spara länk som" för att spara filen i din dator. 2) Öppna sedan filen i Acrobat Reader från den plats du sparade filen.)

Obligatoriska och valbara kurser

Kursdel och projektarbete bör genomföras parallellt. De obligatoriska kurserna ges en gång per år. Samtliga fyra kurser är på 7.5 hp, ges på engelska, är nätbaserade och på 50 procent fart.

De obligatoriska kurserna är:

Obligatoriska kurser söks då kursen öppnats för anmälan. Anmälningsblankett skickas ut till samtliga doktorander när det är aktuellt.

Utöver obligatoriska kurser krävs inom ämnet, eller av betydelse för forskningsområdet, kurser omfattande 15 hp för doktorsexamen alternativt 7,5 hp för licentiatexamen. Doktoranden väljer kurserna tillsammans med huvudhandledare. Om en kurs läses utanför Högskolan Dalarna, ska den tillgodoräknas.

Blankett: Ansökan om tillgodoräknande (pdf)

Anvisningar för tillgodoräknanden på forskarnivå (pdf)

Halvtid

Efter två års heltidsstudier genomförs ett halvtidsseminarium för de som är antagna till en doktorsexamen. Syftet med ett halvtidsseminarium är att granska och värdera avhandlingens progression samt ge stöd till det fortsatta avhandlingsarbetet.

Anvisningar för halvtidsseminarium (pdf)

Blankett: Anmälan om halvtidsseminarium (.docx)

Licentiatseminarium och disputation

Forskarutbildningen avslutas med ett licentiatseminarium eller en disputation.

Vid licentiatseminariet försvaras uppsatsen som normalt utformas som två eller flera vetenskapliga artiklar med en kort ramberättelse som också tjänar som en introduktion till avhandlingsämnet. Doktoranden ska vara förstaförfattare på minst ett delarbete. Minst ett delarbete ska vara accepterat för publicering eller publicerat i en sakkunniggranskad internationell vetenskaplig tidskrift.

Doktorsavhandlingen ska normalt utformas som ett antal vetenskapliga artiklar med en kappa (ramberättelse) på svenska eller engelska. Doktorsavhandlingen bör bestå av minst tre, och vanligtvis fyra, vetenskapliga arbeten, men det är den vetenskapliga kvaliteten och doktorandens självständiga bidrag till kunskapsutvecklingen som bedöms, inte antalet artiklar i avhandlingen. Doktoranden ska vara förstaförfattare på minst två delarbeten. Minst två delarbeten ska vara accepterade för publicering eller publicerade i en sakkunniggranskad internationell vetenskaplig tidskrift.

Checklista för disputation och licentiatseminarium (pdf)

Anvisningar för ansökan om disputation och licentiatseminarium (pdf)

Anvisningar för betygsnämndens förhandsgranskning av licentiatuppsats (.docx)

Anvisningar för betygsnämndens förhandsgranskning av doktorsavhandling (.docx)

Blankett: Anmälan och beslut om licentiatseminarium (pdf)

Blankett: Anmälan och beslut om disputation (pdf)

Blankett för instats som författare av manus och artikel

Stöd under forskarutbildningen

Forskarutbildningen omfattar fyra år på heltid för en doktorsexamen och två år på heltid för en licentiatexamen. Under den tiden kan mycket hända då det är projekt som ska drivas och samarbeten som ska fungera bra. Till stöd för doktorander och handledare finns HADOK som är en handbok för doktorander och handledare i vårdvetenskap. Vid institutionen använder vi också ett Samarbetsverktyg för doktorander och handledare som är ett stöd i handledningen. Huvudhandledarskap liksom biträdande handledarskap kan skifta under doktorandtiden. När byte av handledare sker behöver blankett om handledarbyte fyllas i och skickas till studierektor. Doktorander får även ta del av det gemensamma forskningsstödet som finns på högskolan. 

HADOK (pdf)

Samarbetsverktyg doktorand och handledare (pdf)

Blankett: Byte i handledaruppställning - blankett (.docx)

Senast granskad:
Kontakter
Anna Ehrenberg
Professor omvårdnad
Ämnesföreträdare i vårdvetenskap
Renée Flacking
Professor pediatrisk omvårdnad
Studierektor för forskarutbildningen i vårdvetenskap
Fatumo Osman
Docent, biträdande studierektor med ansvar för kurser i forskarutbildningen i vårdvetenskap
Forskarutbildningssamordnare
Senast granskad: