Anna Ehrenberg

Personlig presentation av Anna Ehrenberg

Professor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Jag är professor i omvårdnad och ämnesföreträdare i vårdvetenskap vid institutionen för hälsa och välfärd. Jag har uppdrag som ordförande i Högskolans forskarutbildningsnämnd och ordförande i institutionens utskottet för forskarutbildning.

Nämnder

Ordförande i forskarutbildningsnämnden

Bakgrund

Jag har sjuksköterskeexamen och är professor sedan 2009. 

Jag har haft anställningar som universitetslektor och forskarassistent vid Högskolan Dalarna, som forskare och gästprofessor vid Örebro universitet och som universitetslektor vid University of Alberta, Kanada.

Jag har haft uppdrag i styrgruppen för nationella forskarskolan i vård och omsorg, styrelsen för Centrum för klinisk forskning i Dalarna, Svensk sjuksköterskeförening och Högskolan Dalarna. Jag är ledamot i SBU:s vetenskapliga råd.

Jag är redaktör och författare till flera läroböcker, Omvårdnadens grunder, Omvårdnad på avancerad nivå: Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden samt VIPS-boken: Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet.

Undervisning

Jag är ämnesföreträdare i vårdvetenskap vid institutionen för hälsa och välfärd och undervisar i sjuksköterskeutbildning och forskarutbildning.

Forskning

Jag bedriver forskning om kliniskt beslutsfattande och evidensbaserad praktik i omvårdnad, omvårdnadsinformatik samt patientsäkerhet, med huvudsaklig inriktning på omhändertagande av äldre personer inom akutsjukvården.

Publikationer