Forskarkurs FHV0001

Allmänvetenskaplig introduktionskurs

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är ge en introduktion till vetenskapsteori och forskarens roll i samhället samt ge kunskap i forskningsetik, systematisk informationssökning och vetenskaplig kommunikation. 

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse

  • ha kännedom om klassisk vetenskapsteori och vetenskapliga teoriers utveckling
  • redogöra för kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska utgångspunkter för val av forskningsdesignerrelaterat till det egna kunskaps- och forskningsområdet
  • redogöra för svenska forskningsetiska och forskaretiska regler och riktlinjer
  • kritiskt diskutera olika genrer i vetenskaplig kommunikation och publiceringsprocesser/-modeller
  • ha kännedom om datahantering: öppen data och öppen publicering

Färdighet och förmåga

  • reflektera över och argumentera för olika forskningsdesigner relaterat till egna och andras forskningsfrågor och avhandlingsfokus
  • identifiera och värdera forskningsetiska problem i olika studiedesigner
  • upprätta sökstrategi och systematiskt söka information i ett biblioteks digitala informationskällor
  • kritiskt granska och värdera sökprocessen av vetenskaplig information och den inhämtade informationens kvalitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa medvetenhet om forskarens etiska ansvar och etiska aspekter knutet till det egna planerade avhandlingsarbetet