Kursplan

Allmänvetenskaplig introduktionskurs

Kurskod
FHV0001
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Mikrodataanalys (MIKRODAT)
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Vårdvetenskap (VÅRDVETS)
Fastställd
Fastställd 2018-01-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-01-25.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är ge en introduktion till vetenskapsteori och forskarens roll i samhället samt ge kunskap i forskningsetik, systematisk informationssökning och vetenskaplig kommunikation. 

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
Kunskap och förståelse

 • ha kännedom om klassisk vetenskapsteori och vetenskapliga teoriers utveckling
 • redogöra för kunskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska utgångspunkter för val av forskningsdesignerrelaterat till det egna kunskaps- och forskningsområdet
 • redogöra för svenska forskningsetiska och forskaretiska regler och riktlinjer
 • kritiskt diskutera olika genrer i vetenskaplig kommunikation och publiceringsprocesser/-modeller
 • ha kännedom om datahantering: öppen data och öppen publicering

Färdighet och förmåga

 • reflektera över och argumentera för olika forskningsdesigner relaterat till egna och andras forskningsfrågor och avhandlingsfokus
 • identifiera och värdera forskningsetiska problem i olika studiedesigner
 • upprätta sökstrategi och systematiskt söka information i ett biblioteks digitala informationskällor
 • kritiskt granska och värdera sökprocessen av vetenskaplig information och den inhämtade informationens kvalitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa medvetenhet om forskarens etiska ansvar och etiska aspekter knutet till det egna planerade avhandlingsarbetet

Innehåll

Kursen omfattar en introduktion till forskarutbildning och behandlar frågor om forskarens och vetenskapens roll och funktion i samhället. Vetenskapsteori i allmän mening med inriktning mot det egna kunskapsområdet och forsknings- och forskaretik diskuteras. Informationshantering och kommunikation av forskningsresultat problematiseras. 

Moment1: Vetenskaps- och kunskapsteori 2,5 hp
Moment 2: Forskningsetik och forskaretik 2,5 hp
Moment 3: Informationskompetens och vetenskaplig kommunikation 2,5 hp

Examinationsformer

Examination sker genom seminarier och skriftlig inlämning av en projektportfölj. Projektportföljen omfattar, en redogörelse av den egna projektplanen, och reflektion över densamma i relation till de olika delar som ingår i kursen. En del utgörs av en peer-to-peer bedömning av andra kursdeltagares arbeten.

Arbetsformer

Arbetsformer är förutom egna studier även nätbaserade föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:
Moment 1: Vetenskaps- och kunskapsteori 2,5 hp
Moment 2: Forskningsetik och forskaretik 2,5 hp
Moment 3: Informationskompetens och vetenskaplig kommunikation 2,5 hp

För betyget godkänd på kursen krävs Godkänt på alla momenten.

Förkunskapskrav

 • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.

Övrigt

Kursen är nätbaserad. Undervisning samt muntliga och skriftliga examinationer sker på engelska, om inte annat meddelas. Kursen kan tillgodoräknas i sina moment eller som helhet.