Forskarkurs FEB222L

Energi och resursanvändning i den byggda miljön, del 1

5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:

Kunskap och förståelse
• Visa en djup förståelse för energisystemens infrastruktur i den byggda miljön, dels som ett tekniskt system och dels hur systemen relaterar till nyckelbegrepp som hållbarhet, resiliens, resurseffektivitet och miljöpåverkan.
• Visa fördjupad förståelse för den byggda miljöns energi- och materialflöden, hur de påverkar miljön och hur dessa flöden kan förändras för att minska miljöpåverkan och hälsa.
• Diskutera och beskriva en forskningsfråga i ett bredare systemperspektiv.
• Visa fördjupade kunskaper om metodik för energisystemanalyser ur ett resursanvändningsperspektiv.

Färdighet och förmåga
• Visa förmåga att identifiera och formulera frågeställningar som bidrar till ökad kunskap om den byggda miljöns energisystem och dess resurs- och miljöpåverkan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa insikt i hur forskning om resurseffektiv byggd miljö bidrar till hållbar utveckling.