Forskarkurs FPA2228

Introduktion till forskning i pedagogiskt arbete

5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

- visa kunskap om framväxten av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete i relation till det utbildningsvetenskapliga fältet
- visa kunskap om forskning i pedagogiskt arbete, dess kunskapsobjekt och metodologier som en orientering i det utbildningsvetenskapliga fältet
- visa förmåga att på ett systematiskt sätt identifiera kunskapsläget inom ett begränsat område samt att syntetisera, diskutera och presentera denna kunskap.
- visa förmåga till kritiskt, reflekterande och självständigt tänkande i relation till egna och andras studier med avseende på behov av ytterligare kunskap, problemformulering, preliminära frågeställningar och metodologiska resonemang 
- visa förmåga att värdera vetenskapens möjligheter och begränsningar i relation till det egna ansvaret