Kursplan

Introduktion till forskning i pedagogiskt arbete

Kurskod
FPA2228
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Fastställd
Fastställd 2020-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-06-09.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

- visa kunskap om framväxten av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete i relation till det utbildningsvetenskapliga fältet
- visa kunskap om forskning i pedagogiskt arbete, dess kunskapsobjekt och metodologier som en orientering i det utbildningsvetenskapliga fältet
- visa förmåga att på ett systematiskt sätt identifiera kunskapsläget inom ett begränsat område samt att syntetisera, diskutera och presentera denna kunskap.
- visa förmåga till kritiskt, reflekterande och självständigt tänkande i relation till egna och andras studier med avseende på behov av ytterligare kunskap, problemformulering, preliminära frågeställningar och metodologiska resonemang 
- visa förmåga att värdera vetenskapens möjligheter och begränsningar i relation till det egna ansvaret

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till forskarutbildningen i pedagogiskt arbete. Forskarutbildningsämnets framväxt, position, centrala forskningsfrågor och metodologiska ansatser behandlas och relateras till angränsande forskarutbildningsämnen inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Några av forskningsprocessens centrala inslag samt förmågor och färdigheter som kännetecknar ett vetenskapligt förhållningssätt i relation till det egna avhandlingsprojektet behandlas även. Vidare ingår också att förhålla sig till andras vetenskapliga arbete och produktion. I syfte att identifiera kunskapsläget inom ett begränsat område genomförs litteratursökningar. Dessa utgör grund för syntetisering och presentation av tidigare forskning.

Examinationsformer

Examination sker muntligt och genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. All undervisning sker på svenska. Kursen är campusbaserad.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning

Övrigt

Doktorand som inte är antagen till någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.

Summary in English

On completion of the course the doctoral student should be able to:

- demonstrate knowledge of the development of Educational Work as a research discipline in relation to the field of educational science
- demonstrate knowledge of research in Educational Work, its objects of knowledge and methodologies in relation to the field of educational science
- show the ability to systematically identify the state of knowledge in a limited area of research and to synthetize, discuss and present this knowledge
- show the capacity for critical, reflective and independent thinking in relation to one’s own and others’ studies regarding the need for further knowledge, problem formulation, preliminary questions and methodological reasoning
- show the ability to assess the possibilities and limitations of science in relation to one’s own responsibility as a researcher