Monika Hoffmann

Personlig presentation av Monika Hoffmann

Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Kontakt

Bakgrund

Jag har en bakgrund som legitimerad lärare, specialpedagog, speciallärare, fil.mag. i specialpedagogik med fördjupning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag har tidigare arbetat inom Elevhälsan från grundskola till gymnasium. Mitt forskningsintresse rör sig inom relationell etik; hur vi förhåller oss till våra medmänniskor och min avhandling fokuserar på relationella dimensioner mellan lärare och elev. Jag påbörjade forskarstudier 2016 mot fil.lic. och antogs 2020 vid Högskolan Dalarna för vidare studier mot doktorsexamen.

Forskning

Ett övergripande syfte i min avhandling är att skapa en etisk förståelse av vad som händer när relationer mellan lärare och elever blir svåra eller komplicerats av olika skäl. Studien tar sin utgångspunkt i en livsvärldsfenomenologisk ansats, där jag med stöd av K. E. Løgstrups relationella etiska teori söker en förståelse av de händelser lärare och elever berättat om. Att synliggöra kritiska situationer och aspekter i relationen mellan lärare och elever, inte minst ur ett etiskt perspektiv, kan bidra till diskussion och reflektion över det relationella och yrkesetiska perspektivet i lärares arbete, vilket jag ser som ett angeläget bidrag för den pedagogiska praktiken.  

Publikationer