Forskarkurs FPA222C

Praktikutvecklande forskningsansatser för undervisning och lärande

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

• beskriva huvuddragen i praktikutvecklande forskningsansatser samt kunna identifiera likheter och skillnader mellan dem,
• genom fördjupad analys av olika praktikutvecklande forskningsansatser, självständigt och kritiskt diskutera dessa utifrån skilda vetenskapsteoretiska och metodologiska grundantaganden,
• kritiskt och självständigt problematisera de olika forskningsansatserna möjligheter och begränsningar i relation till specifika forskningsfrågor med bäring på undervisning och lärande,
• identifiera problemområden, formulera forskningsfrågor och planera ett tänkt forskningsprojekt inom vald praktikutvecklande ansats samt ge förslag på hur detta kan göras i samverkan med verksamma lärare, och
• identifiera och diskutera etiska dilemman som kan förekomma under planering, genomförande och rapportering av praktikutvecklande forskningsansatser.