Kursplan

Praktikutvecklande forskningsansatser för undervisning och lärande

Kurskod
FPA222C
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Institution
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Fastställd
Fastställd 2021-02-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-02.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

• beskriva huvuddragen i praktikutvecklande forskningsansatser samt kunna identifiera likheter och skillnader mellan dem,
• genom fördjupad analys av olika praktikutvecklande forskningsansatser, självständigt och kritiskt diskutera dessa utifrån skilda vetenskapsteoretiska och metodologiska grundantaganden,
• kritiskt och självständigt problematisera de olika forskningsansatserna möjligheter och begränsningar i relation till specifika forskningsfrågor med bäring på undervisning och lärande,
• identifiera problemområden, formulera forskningsfrågor och planera ett tänkt forskningsprojekt inom vald praktikutvecklande ansats samt ge förslag på hur detta kan göras i samverkan med verksamma lärare, och
• identifiera och diskutera etiska dilemman som kan förekomma under planering, genomförande och rapportering av praktikutvecklande forskningsansatser.

Innehåll

I kursen behandlas praktikutvecklande forskningsansatser såsom designforskning, aktionsforskning och learning study samt hur undervisning och lärande kan beforskas och utvecklas genom dessa ansatser. Vidare studeras möjliga sätt att i samverkan med lärare och med utgångspunkt i beprövad erfarenhet formulera forskningsfrågor, planera och genomföra projekt samt rapportera dessa. Vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor såväl som teorier relevanta för praktikutvecklande forskningsansatser diskuteras och granskas kritiskt också i relation till tidigare genomförda studier. I kursen behandlas även design- och metodfrågor samt olika praktikutvecklande forskningsansatsers möjligheter att bidra till kunskapsproduktion såväl som utveckling av undervisning. Etiska dilemman som kan förekomma under planering, genomförande och rapportering av de i kursen behandlade forskningsansatserna diskuteras och möjliga lösningar prövas.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier och workshoppar

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ges på svenska om ej annat anges. Kursen ges antingen som nätbaserad eller campusförlagd kurs, alternativt med inslag av båda formerna, i relation till behov.

Summary in English

On completion of the course, the students shall be able to

• describe the main features of practice based research approaches and be able to identify similarities and differences between them
• through in-depth analysis of various practice based research approaches, independently and critically discuss these on the basis of different theoretical and methodological assumptions,
• critically and independently problematize the possibilities and limitations of the different methods in relation to specific research issues with a bearing on teaching and learning,
• identify problem areas, formulate research questions and plan a research project within the chosen approach and give suggestions on how this can be done in collaboration with teachers and
• identify and discuss various ethical dilemmas that may occur during planning, implementation and reporting of practice based research approaches.