Forskarkurs FPA222N

Vetenskapliga metoder för forskning i pedagogiskt arbete

10  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 9, 2023

Det övergripande syftet med kursen är att de forskarstuderande utvecklar fördjupad kunskap och förståelse av olika metodologiska ansatser inbegripet metoder för datagenerering och analys som kan användas i forskning inom pedagogiskt arbete och hur valet av dessa förhåller sig till olika forskningstraditioner, teoribildningar och
forskningsfrågor.

Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:
• visa kunskap om samt värdera val av vetenskapliga metoder för datagenerering respektive analys utifrån olika forskningstraditioner, teoribildningar och olika forskningsfrågors karaktär
• visa förmåga att, utifrån forskningsfrågans karaktär, konstruera, värdera och kritiskt granska instrument för generering av kvantitativa såväl som kvalitativa data
• tillämpa och kritiskt granska exempel på metoder för datagenerering respektive analys av relevans för det egna avhandlingsprojektet
• diskutera validitet och reliabilitet, trovärdighet och tillförlitlighet i relation till genomförandet av olika former av forskningsstudier,
• skriftligt och muntligt argumentera för eget såväl som andras val av metod för datagenerering respektive analys

Startar och slutar:
vecka 9, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning
Anmälningskod:
VTPA3ENY
Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet