Kursplan

Vetenskapliga metoder för forskning i pedagogiskt arbete

Kurskod
FPA222N
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Fastställd
Fastställd 2022-10-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-10-06.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att de forskarstuderande utvecklar fördjupad kunskap och förståelse av olika metodologiska ansatser inbegripet metoder för datagenerering och analys som kan användas i forskning inom pedagogiskt arbete och hur valet av dessa förhåller sig till olika forskningstraditioner, teoribildningar och
forskningsfrågor.

Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:
• visa kunskap om samt värdera val av vetenskapliga metoder för datagenerering respektive analys utifrån olika forskningstraditioner, teoribildningar och olika forskningsfrågors karaktär
• visa förmåga att, utifrån forskningsfrågans karaktär, konstruera, värdera och kritiskt granska instrument för generering av kvantitativa såväl som kvalitativa data
• tillämpa och kritiskt granska exempel på metoder för datagenerering respektive analys av relevans för det egna avhandlingsprojektet
• diskutera validitet och reliabilitet, trovärdighet och tillförlitlighet i relation till genomförandet av olika former av forskningsstudier,
• skriftligt och muntligt argumentera för eget såväl som andras val av metod för datagenerering respektive analys

Innehåll

I kursen behandlas olika metodologiska ansatser, inbegripet metoder för datagenerering och analys. Olika studiedesigner som exempelvis explorativa, deskriptiva, sambandssökande och experimentella, diskuteras och värderas i relation till forskningstraditioner, teoribildningar och forskningsfrågors karaktär samt hur metoder för datagenerering kan
värderas i relation till dessa. Datagenerering, sammanställning samt analys av data prövas, diskuteras och problematiseras utifrån validitet och reliabilitet, trovärdighet och tillförlitlighet samt i relation till teorier och forskningsfrågor. Kursen belyser ett vetenskapligt tillvägagångssätt från formulering av frågeställning, metodologisk ansats samt val av metod för generering och analys av data. Inom ramen för kursen ingår valbar fördjupning av analysmetod.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och workshops.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning

Summary in English

On completion of the course the doctoral student should be able to:
• demonstrate knowledge of scientific methods, qualitative as well as quantitative, for data generation and data analysis used in different research traditions, theoretical paradigms, and research designs
• on the basis of the character of the research question, construct and critically assess instruments for generation of
quantitative as well as qualitative data
• apply and make use of methods for data generation and data analysis of relevance to one’s own research project
• discuss issues of validity, reliability, credibility, and authenticity in relation to different types of research studies
• orally as well as in writing, ague for the choice of methods for data generation and data analysis