Forskarkurs FPA0004

Det demokratiska värdegrundsuppdraget i komplexa skolpraktiker

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

  • kunna redogöra för och diskutera värdegrundsuppdraget och mänskliga rättigheter utifrån skilda teoretiska ansatser genom att kritiskt reflektera över forskningsresultat och olika teoretiska och metodologiska ansatser
  • kunna problematisera en komplex skolpraktik utifrån några centrala begreppsliga utgångspunkter som behandlats i moment 2, samt reflektera över dessa i relation till den egna forskningsplanen och de erfarenheter av värdegrundsarbete som de studerande har
  • visa förståelse för språkets roll som identitetsskapande processer och som kulturbärare, genom att reflektera över sin egen och andras språkanvändning i skolpraktiken
  • kunna värdera och kritiskt förhålla sig till värdegrundsuppdraget i skolan, genom att använda etiska begrepp som redskap i analyser av såväl värdegrundsformuleringar i styrdokument som av värderelaterade aspekter i skolans praktik
  • visa en förmåga att ta ansvar för sin kunskapsutveckling genom att reflektera över sitt eget lärande i relation till de ovan angiva lärandemålen och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap