Forskarkurs FPA222D

Språklig mångfald i utbildningssammanhang

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna:
• problematisera och kritiskt förhålla sig till olika teoretiska och metodologiska
angreppssätt vid beforskande av språklig mångfald i utbildningssammanhang
• diskutera och problematisera frågor om undervisning, lärande, fostran och omsorg
utifrån forskning och olika teorier om flerspråkighet och språklig mångfald
• värdera och kritiskt analysera teoretiska begrepp som används vid forskning om
språklig mångfald i utbildningssammanhang