Forskarkurs FPA0005

Forskning och pedagogisk praktik– teoretiska perspektiv

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

  • diskutera och värdera teoriers innebörder och funktioner i utbildningsvetenskaplig kunskaps-produktion på ett reflekterat och självständigt sätt
  • visa fördjupad förståelse för betydelsen av teoretisk förankring i relation till val av forskningsfrågor och metod såväl som till tolkning av empiriskt material i utbildnings-vetenskapliga studier
  • kritiskt granska, pröva och värdera teoretiska perspektiv i relation till eget pågående forskningsprojekt
  • identifiera, problematisera och värdera olika typer av kunskapsbidrag inom ramen för pedagogiskt arbete beroende av teori, metod, forskningsfrågor samt, i relation till detta, diskutera forskningens möjligheter, begränsningar och samhälleliga betydelse.