Kursplan

Forskning och pedagogisk praktik– teoretiska perspektiv

Kurskod
FPA0005
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Institution
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Fastställd
Fastställd 2019-06-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-06-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

  • diskutera och värdera teoriers innebörder och funktioner i utbildningsvetenskaplig kunskaps-produktion på ett reflekterat och självständigt sätt
  • visa fördjupad förståelse för betydelsen av teoretisk förankring i relation till val av forskningsfrågor och metod såväl som till tolkning av empiriskt material i utbildnings-vetenskapliga studier
  • kritiskt granska, pröva och värdera teoretiska perspektiv i relation till eget pågående forskningsprojekt
  • identifiera, problematisera och värdera olika typer av kunskapsbidrag inom ramen för pedagogiskt arbete beroende av teori, metod, forskningsfrågor samt, i relation till detta, diskutera forskningens möjligheter, begränsningar och samhälleliga betydelse.

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion av olika teoretiska perspektiv och deras tillämpning inom praktiknära utbildningsvetenskaplig forskning. Teorierna etablerar olika sätt att utveckla vetenskaplig kunskap om och förståelse för studieobjekten undervisning, fostran, omsorg och lärande, och deras betingelser, på olika nivåer. På så sätt erbjuder kursen en orientering om teoriutvecklingen inom pedagogiskt arbete samt i viss mån inom närstående discipliner och kunskapsområden såsom pedagogik, utbildningsvetenskap, didaktik och ämnesdidaktik. Inom kursens ram värderas och problematiseras teorier av relevans för forskning i pedagogiskt arbete. Detta innebär att teoretiskt förankrad forskning som behandlar pedagogiska praktiker, policy och profession aktualiseras i kursen.

Examinationsformer

Kursen examineras muntligt genom fortlöpande bedömning av seminariemedverkan samt genom skriftliga inlämningsuppgifter (PM) som även ventileras på seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning i pedagogiskt arbete eller motsvarande

Summary in English

On completion of the course the student should be able to:

  • discuss and assess the meanings and functions of theories of educational research in relation to scientific knowledge production in Educational work in a reflective and independent way
  • show in-depth understanding of the importance of theoretical grounding in relation to the choice of research questions and methods as well as to the interpretation of empirical material in educational research studies
  • critically review, apply and assess theoretical perspectives in relation to the student’s own ongoing research project
  • identify, problematize and assess different types of knowledge contribution in the field of Pedagogical work depending on the use of theory, method and research questions, and in relation to this, discuss the affordances, limitations and social implications of educational research.