Forskarkurs FPA0006

Introduktion till forskning i pedagogiskt arbete

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

  • visa kunskap och förtrogenhet med praktiknära forskning genom att redogöra för olika stu-dier, jämföra deras resultat och metoder samt reflektera över det egna potentiella kunskaps-bidraget i relation till forskningsområdet pedagogiskt arbete, liksom till utbildningsveten-skaplig forskning generellt
  • visa förmåga till kritiskt, reflekterande och självständigt tänkande genom att med kurslittera-turen som utgångspunkt vidareutveckla det planerade forskningsprojektet problemformule-ring, förankring i tidigare forskning, preliminära frågeställningar och metodologiska resonemang 
  • visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar genom att problematisera och fördjupa de forskningsetiska överväganden som gjorts i den egna forskningsplanen 
  • uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt genom att argumentera för egna vetenskapliga ställningstaganden och kritiskt granska andra forskarstuderandes forskningsplaner 
  • uppvisa vetenskaplig självreflexivitet genom att reflektera över kurslitteraturens texter om metakognition och relatera det till det egna lärandet och till kursens förväntade studieresultat 
  • isa en begreppslig och teoretisk förståelse av kognitiva förmågor som metakognition och kritiskt tänkande genom att i seminariediskussioner diskutera och jämföra olika synsätt