Kursplan

Introduktion till forskning i pedagogiskt arbete

Kurskod
FPA0006
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Forskarnivå
Institution
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PEDAGARB)
Fastställd
Fastställd 2018-03-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-03-28.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

 • visa kunskap och förtrogenhet med praktiknära forskning genom att redogöra för olika stu-dier, jämföra deras resultat och metoder samt reflektera över det egna potentiella kunskaps-bidraget i relation till forskningsområdet pedagogiskt arbete, liksom till utbildningsveten-skaplig forskning generellt
 • visa förmåga till kritiskt, reflekterande och självständigt tänkande genom att med kurslittera-turen som utgångspunkt vidareutveckla det planerade forskningsprojektet problemformule-ring, förankring i tidigare forskning, preliminära frågeställningar och metodologiska resonemang 
 • visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar genom att problematisera och fördjupa de forskningsetiska överväganden som gjorts i den egna forskningsplanen 
 • uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt genom att argumentera för egna vetenskapliga ställningstaganden och kritiskt granska andra forskarstuderandes forskningsplaner 
 • uppvisa vetenskaplig självreflexivitet genom att reflektera över kurslitteraturens texter om metakognition och relatera det till det egna lärandet och till kursens förväntade studieresultat 
 • isa en begreppslig och teoretisk förståelse av kognitiva förmågor som metakognition och kritiskt tänkande genom att i seminariediskussioner diskutera och jämföra olika synsätt

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till forskarutbildningen i pedagogiskt arbete. Den fokuserar på områden som identifierats som särskilt viktiga för de studerande som nyligen blivit antagna till denna utbildning.Kursen består av två moment. Dessa är:

1. Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete och praktiknära forskning
2. Forskningsprocessen, forskningsetik och vetenskapligt förhållningssätt

I moment 1 introduceras forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete. Det innebär att dess framväxt, utbredning, centrala forskningsfrågor och aktuella forskningsresultat presenteras och problematiseras. Därutöver kommer den praktiknära forskningens historia, angreppssätt, me-todologi och teoretiska utgångspunkter att introduceras översiktligt.
I moment 2 behandlas några av forskningsprocessens centrala inslag. Särskild uppmärksamhet ägnas åt kriterier för god forskningssed där etiska överväganden som är förbundna med prak-tiknära studier betonas.  Frågor om etikprövning tas också upp. Inom ramen för detta moment behandlas även förmågor och färdigheter som kännetecknar ett vetenskapligt förhållningssätt. Här ingår exempelvis kritiskt tänkande och skrivande samt förmågan till vetenskaplig självre-flexivitet, som sätts i specifik relation till forskningsområdet pedagogiskt arbete.

Examinationsformer

Examinationen är både skriftlig och muntlig. Den skriftliga examinationen består av författan-det av en argumenterande text där den studerande problematiserar det egna forskningspro-jektet. Denna text ska även innehålla en forskningsetisk bedömning av den planerade studien. Texten bör dessutom peka på särskilda utmaningar i studien samt argumentera för vilket kun-skapsbidrag den praktiknära ansatsen kan förväntas ge inom forskningsområdet pedagogiskt arbete, liksom inom det utbildningsvetenskapliga området generellt.

Den muntliga examinationen består av att den studerande presenterar och försvarar sin text vid seminariet. I examinationen ingår även att aktivt delta i diskussionen om medstuderandes texter.
Slutligen ingår även i den muntliga examinationen att vid ett seminarium 1) diskutera och re-flektera över praktiknära forskning, 2) reflektera över vad kritiskt tänkande och metakognition är, och därefter relatera detta till sin egen lärprocess.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar. Undervisningen sker i form av föreläsningar och examinerande seminarier. De forskarstuderande fo¨rva¨ntas delta aktivt och förberett. All undervisning sker på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av kursens examinator.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet till forskarutbildning

Summary in English

On completion of the course, the students shall be able to:

 • Demonstrate knowledge and familiarity with practical research by explaining different stud-ies, comparing their findings and methods, and reflecting on their own potential knowledge contribution in relation to the research field of Educational work, and to educational studies research in general
 • Demonstrate ability for critical, reflective and independent thinking by further developing the problem formulation of the planned research project, anchoring in previous research, pre-liminary questions and methodological reasoning with the course literature as a starting point
 • Demonstrate the ability to make research ethical assessments by problematizing and deepen-ing the research ethical considerations made in their own research plans
 • Demonstrate a scientific approach by arguing for own scientific positions and critically re-viewing other research students’ research plans
 • Demonstrate scientific self-reflexiveness by reflecting on the text of the course literature on metacognition and relate it to one’s own learning and to the expected learning outcome of the course
 • Demonstrate a conceptual and theoretical understanding of cognitive abilities such as meta-cognition and critical thinking by discussing, comparing and evaluating different approaches in seminar discussions