Forskarkurs FPA222J

Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen avser att ge en introduktion till och en översikt av grundläggande statistiska begrepp och deras tillämpning i kvantitativ utbildningsvetenskaplig forskning. Det övergripande syftet med kursen är att kursdeltagarna ska utveckla en förståelse för hur grundläggande statistik kan användas i utbildningsvetenskapliga forskningssammanhang, och en förståelse för olika sätt på vilka statistik kan vara värdefullt och användbart i relation till många utbildningsvetenskapliga forskningsfrågor. Kursen har ett tillämpat fokus, och kursdeltagarna förväntas lära sig att genomföra grundläggande statistiska analyser, förstå vad de innebär och kunna tolka och presentera resultat:

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:
• beskriva och förklara följande grundläggande statistiska begrepp och procedurer: mätning, centralmått och spridning, symmetri, bivariata samband mellan variabler och enkel regression;
• beskriva syftet med och principer för beskrivande statistik respektive statistisk inferens;

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:
• hantera statistikprogrammet SPSS avseende organisation och bearbetning av data, kunna presentera data i form av diagram och tabeller;
• genomföra deskriptiva analyser av data och presentera dem i såväl grafer som tabeller
• utföra signifikansprövningar av medelvärdesskillnader och sambandsmått och presentera resultat i korrekt form;
• genomföra och presentera resultat från korrelationsanalys och enkel linjär regressionsanalys;
• dokumentera gjorda bearbetningar av data.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:
• visa insikt i hur valet av statistisk metod hänger samman med datas karaktär och forskningsfrågor;
• analysera och diskutera metodologiska och tekniska begränsningar, förknippade med forskningsstrategier som baseras på statistiska metoder och deras tillämpning.