Personlig presentation av Maria Olsson

Universitetslektor pedagogik
Pedagogik 1 Institutionen för lärarutbildning
Fil dr
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Jag arbetar inom lärarutbildningen samt med uppdragsutbildning och  forskning.  Mitt arbete rör bland annat frågor om pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.  

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag är utbildad lågstadielärare vid lärarhögskolan i Karlstad. Jag har  arbetat i grundskolan i cirka 25 år.

Undervisning

Jag undervisar främst i förskollärar- och grundlärarprogrammets kurser, som rör vetenskapsteori, specialpedagogik och pedagogiskt ledarskap. Jag är också handledare för studenters examensarbeten och en doktorand.  Jag har utbildningsansvar för handledarutbildningen inom ramen för Specialpedagogik för lärande. 

Programansvar

Kursansvar

Forskning

Jag har ett  särskilt intresse för pedagogiskt ledarskap i förskola och skola,  specialpedagogiska frågor samt aktkonsforskning.  Jag är filosofie doktor i specialpedagogik och disputerade  2016  vid specialpedagogiska institutionen i Stockholm  med avhandlingen "Lärares ledarskap som möjliggörande och  begänsande i mötet med 'alla' barn. En deltagarorienterad studie".  Sedan dess har jag arbetat med olika forskningsprojekt rörande tillgängliga miljöer i förskola och grundskola, undervisning i förskolan och tvärprofessionell samverkan för att främja barn 'i risk'. I ett pågående projekt undersöks  Skolverkssatsningen "Samverkan för bästa skola" i förskolan.  Jag är aktiv i aktionsforskingsnätverk och ingår i styrelsen för Swedish Participatory Action Research Community (SPARC).   

 

Forskningsprojekt

Publikationer