Utbildningsprogram LMPAA

Magisterprogram i pedagogiskt arbete

Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete riktar sig till lärare, förskollärare och skolledare som vill utvecklas genom fortsatta akademiska studier.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

På verksamhetsfältet behövs lärare som kan leda och utveckla det pedagogiska arbetet. Detta är ett arbete som kräver fördjupade kunskaper om praktikens förutsättningar för att bidra till utveckling och lärande.

Programmet är orienterat mot utbildningsvetenskapliga perspektiv på aktuella pedagogiska praktiker, som syftar till att stärka den professionella yrkesrollen och samtidigt förbereda för en forskarutbildning.

Utbildningens innehåll

Programmet har en utbildningsfilosofisk kärna som möter en praktiknära förståelse där begrepp som vetenskap och beprövad erfarenhet är betydelsebärande. 

I utbildningsprogrammet erbjuds redskap för att kritiskt och självständigt reflektera kring förskolan och skolan som pedagogiska praktiker. Redskap för detta återfinns inom utbildningsvetenskaplig forskning och utbildningsfilosofi. De teoretiska utgångspunkterna görs relevanta genom att frågor kontinuerligt ställs i relation till aktuella pedagogiska praktiker. Programmet erbjuder på så sätt en progression i det att teoretiska redskap successivt bidrar till nya sätt att förstå och problematisera pedagogiska praktiker och dess syften.

Programmet är en nätbaserad utbildning som vänder sig till dig som vill studera nätbaserat via internet. Det gör det möjligt för dig att ta del av föreläsningar på webben och med ljud, bild och text delta i digitala videokonferenser via din dator oavsett var i landet du bor.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger dig en fördjupad yrkesidentitet som lärare och en eftertraktad examen.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Akademiskt vidareutbildade lärare åtnjuter stor attraktionskraft på verksamhetsfältet. Idéen om lärares karriärvägar utgör en viktig del i möjligheten att kunna läsa programmet både i avseende att stärkas i sin professionella roll och i syfte att förbereda för en forskarutbildning.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Pedagogiskt arbete.

Senast granskad: