Utbildningsprogram LMPAA

Magisterprogram i pedagogiskt arbete

En utbildning som ger dig fördjupade kunskaper om det pedagogiska arbetet inom skolan och rollen som lärare.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Goda kunskaper och personligt engagemang

I klassrummet är det läraren som leder och organiserar det pedagogiska arbetet. En uppgift som kräver goda ämneskunskaper och ett personligt engagemang för sina elevers utveckling och lärande.

I utbildningsprogrammet erbjuds redskap för att kritiskt och självständigt reflektera kring förskolan och skolan som pedagogiska praktiker. Det teoretiska görs relevant genom att frågor kontinuerligt ställs i relation till aktuella pedagogiska praktiker.

Utbildningens innehåll

Programmet utgår från utbildningsvetenskaplig filosofi och teoribildning. Där återfinns teorier om makt, identitet, kommunikation samt utbildningsfilosofisk argumentation. Programmets teoretiska utblickar hämtas från olika traditioner samt från olika internationella perspektiv och erbjuder förståelse för olika förhållningssätt till och etiska perspektiv på skola och utbildning. På så vis bidrar programmet successivt till att de studerande fördjupar sin förståelse för komplexiteten inom pedagogiska praktiker och inom huvudområdet pedagogiskt arbete.

Studera nätbaserat

Programmet är en nätbaserad utbildning som vänder sig till dig som önskar studera nätbaserat via internet. Det gör det möjligt för dig att ta del av föreläsningar på webben och med ljud, bild och text delta i digitala videokonferenser via din datorskärm oavsett var i landet du bor.

Vad blir du efter utbildningen?

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Jobbet som lärare är ett framtidsyrke och det kommer att behövas många nya lärare de närmaste åren. Det hänger bland annat samman med att många verksamma lärare går i pension och att stora elevkullar tar plats i skolan.

Examen

Utbildningen leder till en Filosofie magisterexamen med huvudområde Pedagogiskt arbete.


Senast granskad: