Maria Larsson

Personlig presentation av Maria Larsson

Universitetslektor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Min undervisning på högskolan är inom grundskollärar- och ämneslärarprogrammen. Som lektor i pedagogiskt arbete arbetar jag också med forskning med inriktning mot skolans didaktik och praktik. Jag är också med i ett skolutvecklingsprojekt med Orsa kommun med fokus på elevers läsförståelse.

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag fick min lärarexamen i svenska och engelska samt fil mag i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur vid Uppsala universitet i januari 2000. Jag har sedan dess arbetat som gymnasielärare i svenska och engelska både i Uppsala och Falun. Hösten 2013 började jag mina forskarstudier i pedagogiskt arbete i forskarskolan Skolnära, ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Karlstads universitet. Min licentiatuppsats, Resultatet av ett prov. Svensklärare om washbackeffekter av nationellt läsförståelseprov på gymnasiet, blev klar våren 2018 och hösten 2018 antogs jag som doktorand vid Högskolan Dalarna för att studera vidare mot en doktorsexamen. I oktober 2021 disputerade jag i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna med en avhandling med titeln Viktig läsning? Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext.

 

 

 

Undervisning

Jag undervisar i lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna, både på grundlärarprogrammet och på ämneslärarprogrammet. De kurser jag undervisar i ligger i huvusak inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som till exempel Betyg och bedömning och Didaktik och ledarskap, men även inom ämnet svenska.

Kursansvar

Forskning

Mitt forskningsintresse rör läsning i en skolkontext och läsundervisning för äldre elever samt ämnesdidaktik med fokus på ämnet svenska. Jag är också intresserad av bedömnings- och policyperspektiv i relation till undervisning och lärares praktik samt läsning och ämneslitteracitet i alla ämnen. 

Forskningsgrupp:

LÄSK, Läs- och skrivdidaktik

Nätverk:

SMDI, Nationellt nätverk för svenska med didaktisk inriktning

LDN, Litteraturdidaktiskt nätverk   

NLS, Nordiskt nätverk för forskning i läsning och skrivning

CSL, Centrum för Språk- och Litteraturdidaktik

ROSE, Research on Subject-specific Education

Publikationer