Utbildningsprogram LP79A TYSK

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9ingång tyska

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Det är stor brist på lärare i hela landet. Utbildar du dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare får du en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 förbereder för undervisning i två ämnen, ett förstaämne om 90 högskolepoäng och ett andraämne om 60 högskolepoäng. När du söker till programmet väljer du förstaämne medan valet av andraämne sker under utbildningen. Som andraämne kan du välja bild, engelska, franska, historia, idrott och hälsa, matematik, modersmål: arabiska, religion, spanska, svenska eller svenska som andraspråk.

Vid Högskolan Dalarna studerar du till lärare via nätet. Nätundervisningen ger dig möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via din dator. En till två gånger per termin träffas alla i Falun för obligatoriska campusträffar. Programmet startar alltid med 2-3 campusförlagda introduktionsdagar i Falun.

Hur söker du till utbildningen?

Programinriktningen Tyska startar på höstterminen. Ansökan sker via www.antagning.se. Den ordinarie sökperioden är från den 15 mars - 15 april.

Utbildningens innehåll

I Ämneslärarprogrammet varvas ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudierna i tyska ger dig bland annat muntliga och skriftliga färdigheter samt kunskaper om tysk kultur, grammatik och språkstruktur. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, lärande, ledarskap, betygsättning och sociala relationer. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs i regel vid en grundskola i närheten av din hemort som är beredd att ta på sig ansvaret att vara utbildningsskola. Då får du under handledning av skickliga VFU-lärare lära dig planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Ämneslärarprogrammets struktur – inriktning årskurs 7-9

Termin 240 högskolepoäng
T1 Tyska I med didaktisk inriktning
T2 Tyska II med didaktisk inriktning
T3 Pedagogiskt arbete 1 (inklusive VFU)
T4 Ämne 2
T5 Ämne 2
T6 Pedagogiskt arbete 2 (inklusive VFU)
T7 Pedagogiskt arbete 3 (inklusive VFU)
T8 Examensarbete

Vad blir du efter utbildningen?

En ämneslärarexamen ger dig möjlighet att ansöka om lärarlegitimation och arbeta som lärare med undervisning. En examen med inriktning mot 7-9 ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-6 och 7-9, i de ämnen som ingår i examen. Men en lärarutbildning är också en högskoleutbildning på avancerad nivå som kan öppna dörrar till forskarutbildning inom pedagogiskt arbete eller till andra arbetsuppgifter inom privat och offentlig verksamhet.


Senast granskad: