Utbildningsprogram LPGYA MATE

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolanMatematik

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan förbereder för undervisning i två ämnen. Det är en nätbaserad utbildning med ett fåtal fysiska campusträffar i Falun varje termin.
300 högskolepoäng Grundnivå

Det är stor brist på lärare i hela landet. Om du utbildar dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare kommer du att få en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan förbereder för undervisning i två ämnen, ett förstaämne om 120 högskolepoäng och ett andraämne om 90 högskolepoäng. När du söker till programmet väljer du förstaämne medan valet av andraämne sker under utbildningen. Som andraämne kan väljas bild, engelska, franska, historia, idrott & hälsa, kinesiska, religion, spanska, svenska som andraspråk eller tyska.

Vid Högskolan Dalarna studerar till lärare via nätet. Nätundervisningen ger dig möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via din datorskärm. En till två gånger per termin träffas alla i Falun för obligatoriska campusträffar. Antalet campusträffar är beroende på vilket ämne eller vilken kurs som läses. Men programmet startar alltid med 2-3 campusförlagda introduktionsdagar i Falun.

Utbildningens innehåll

I programmet varvas ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudierna i matematik ger dig bland annat kunskaper om taluppfattning, algebra, diskret matematik, analys, geometri samt sannolikhetslära och statistik. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, lärande ledarskap, betygsättning samt sociala relationer. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs i regel vid en gymnasieskola i närheten av din hemort som är beredd att ta på sig ansvaret att vara utbildningsskola. Då får du under handledning av skickliga VFU-lärare lära dig planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Ämneslärarprogrammets struktur inriktning gymnasieskolan

Termin 300 högskolepoäng
T1 Ämne 1
T2 Ämne 1
T3 Ämne 1
T4 Pedagogiskt arbete 1 (inkl. VFU)
T5 Ämne 2
T6 Ämne 2
T7 Ämne 2
T8 Pedagogiskt arbete 2 (inkl. VFU)
T9 Pedagogiskt arbete 3 (inkl. VFU)
T10 Examensarbete i ämne 1 eller 2

Vad blir du efter utbildningen?

En ämneslärarexamen ger dig i första hand möjlighet att arbeta med undervisning. En examen med inriktning mot gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan, i de ämnen som ingår i examen. Men en lärarutbildning är också en gedigen högskoleutbildning som kan öppna dörrar till forskarutbildning inom pedagogiskt arbete eller till andra arbetsuppgifter inom privat och offentlig verksamhet.

Vill du veta mer om läraryrket?

Senast granskad: