Susanne Rosén

Personlig presentation av Susanne Rosén

Universitetslektor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Som lärare och forskare vid högskolan har jag fokus på drama och pedagogiskt arbete.

Bakgrund

Jag föddes 1956 i Borlänge. Jag kom vårterminen 2011 till Högskolan Dalarna. Samtidigt påbörjade jag forskarutbildning för doktorsexamen i drama vid University of Chester University, England och disputerade 2021. Jag är auktoriserad dramapedagog och har en fil.kand. examen i dramapedagogik. Jag är också utbildad förskollärare och specialpedagog samt har en magisterexamen i specialpedagogik. Under alla mina yrkesverksamma år har jag arbetat med människor och då framförallt inom pedagogisk verksamhet. Mestadels har det varit med barn och ungdomar samt deras personal, men också med olika personalgrupper. Mina erfarenheter finns inom områdena kultur, pedagogik och socialt arbete. Dessa olika erfarenheter är en tillgång i min undervisning inom drama och pedagogiskt arbete. 

Undervisning

Jag undervisar i drama och pedagogiskt arbete i olika kurser inom lärarutbildning.Undervisningen inom pedagogiskt arbete handlar framför allt om om lärandeprocesser, ledarskap, kommunikation, grupprocesser och konflikthantering. Jag är också handledare för studenters examensarbeten.

Kursansvar

Forskning

Mina forskarintressen rör främst lärandeprocesser i och genom drama samt konstbaserade forskningsmetoder. Jag är fil. dr. i drama och disputerade  2021  vid University of Chester  med avhandlingen "Drama in School - Events of Learning and Processes of Becoming".  Sedan dess har mitt huvudsakliga forskningsfokus varit drama i förskolan.

Forskningsprojekt

Publikationer